Zmeny v zákone o miestnych daniach a poplatku
Dňa 1. 5. 2014 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č

Dňa 1. 5. 2014 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Návrh zákona č. 582/2004 Z. z. prináša v § 83 Splnomocňovacie ustanovenie, zmenu v dvoch odsekoch, ktoré definuje takto:

V odseku 1 bola vypustená špecifikácia ohľadom množstvového zberu a bol špecifikovaný termín ustanovenia obce k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

Nové znenie je:

1)   Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.

Pridaný bol odsek 2, ktorý hovorí o možnostiach obce pri ustanovení sadzby poplatku, ako aj pri znížení poplatku.

Odsek 2 znie:

2)    Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ustanoviť sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníka, ktorým je osoba v hmotnej núdzi, osoba staršia ako 62 rokov, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu alebo prevažne alebo úplne bezvládna osoba.