Zmeny vo VZN obcí o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Novelou Zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, vznikli obciam nové povinnosti, ktoré je potrebné preniesť do všeobecne záväzných nariadení (ďalej „VZN“) obce

Novelou Zákona o odpadoch, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, vznikli obciam nové povinnosti, ktoré je potrebné preniesť do všeobecne záväzných nariadení (ďalej „VZN“) obce.

Najdôležitejšie zmeny vo VZN:

•    Podľa § 6 ods. 1 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zákona č. 343/2012 Z. z. účinného od 1.1.2013 pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov a viac ako 100 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program pôvodcu.

•    Týmto dátumom vzniká pre obce okrem povinnosti separovaného zberu papiera, skla, plastov a kovov aj povinnosť pre zavedenie triedeného zberu biologického odpadu (BIO) a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne (§ 39 ods. 16). Obec zabezpečí okrem zberu a prepravy komunálneho odpadu aj potrebné množstvo zberných nádob a dostatočne veľký priestor pre jeho uskladnenie. Obec sa môže vyhnúť povinnosti zaviesť a zabezpečovať triedený zber BRKO, ak preukáže energetické zhodnotenie týchto odpadov činnosťou R1, alebo ak je preukázané, že zber tohto odpadu nie je možné uskutočniť na základe technických problémov pri vykonávaní zberu (historické centrá miest, riedko osídlené oblasti), alebo ak je obec schopná preukázať, že kompostovanie vlastného odpadu vykonáva viac ako 50 % obyvateľov. Poslednou možnosťou, ako sa vyhnúť týmto povinnostiam, je, ak náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom stanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku; čiže je to pre obec ekonomicky neúnosné (zároveň je ale splnená jedna z vyššie uvedených podmienok).

•    V zmysle § 39 ods. 5 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zákona č. 343/2012 Z. z. účinného od 1. 1. 2013 je obec povinná zabezpečiť minimálne dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a zabezpečiť taktiež zber a prepravu pre drobný stavebný odpad.

•    Elektroodpad (EO) z domácností vrátane EO z osvetľovacích zariadení, kuchynský odpad od prevádzkovateľov stravovacích zariadení a lieky nespotrebované fyzickými osobami sú zložky komunálneho odpadu, pre ktorý je potrebné zriadiť triedený zber, ale nezabezpečuje ho obec. Ide o zložky, ktoré sa bežne povinne zbierajú oddelene, avšak povinnosťou obce nie je zabezpečiť ich zber a ďalšie nakladanie s nimi. Je potrebné oboznámiť verejnosť o miestach, kde sa zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu vykonáva.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK ponúka svojim partnerom – mestám a obciam zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracovanie ich všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi v súlade s novelou zákona o odpadoch.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02/333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk