Ako efektívne plniť environmentálne ciele v SR

Nakladanie s odpadom je jednou z veľmi dôležitých tém, a to z dôvodu udržateľnosti kvality životného prostredia, rastu ekonomiky a spotreby.

Slovensko dnes patrí medzi krajiny Európskej únie s najnižšou možnou mierou recyklácie a s najvyššou možnou mierou skládkovania. Nové požiadavky na transformáciu hospodárstva z lineárneho na cirkulačné, a s tým súvisiace nové environmentálne požiadavky, povedú k tomu, že Slovensko bude musieť v najbližších rokoch pristúpiť k významným štrukturálnym reformám v nakladaní s odpadom. Bude nutné odstúpiť od prevažujúceho skládkovania k iným formám nakladania a zneškodňovania odpadu. Zmeny, a to aj v prístupe všetkých zainteresovaných subjektov, budú nevyhnutné vzhľadom na environmentálne ciele, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala, ale predovšetkým preto, aby neprichádzalo k trvalému poškodzovaniu životného prostredia.

Pohľad na to, ako riešiť problematiku komunálnych odpadov a ako efektívne splniť tieto ciele priniesli Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia OZV ENVI-PAK a RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, v analýze Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky.

Celú analýzu si môžete pozrieť tu.

Jej skrátenú verziu nájdete tu.