06. 07. 2022

Čo tvorí triedený zber

Čo tvorí triedený zber
Výsledky analýz vrecového a kontajnerového zberu za rok 2021

OZV ENVI - PAK pravidelne vykonáva analýzy odpadu, pričom postupuje podľa metodiky, ktorú vypracovala v spolupráci so združením SLICPEN, SAŽP a Slovenskej technickej univerzity. Sumarizované dáta, s ktorými pracuje, vychádzajú zo 457 analýz odpadu. Okrem analýz triedeného zberu sa ENVI - PAK zameriava aj na zmesový komunálny odpad. Vykonal viac ako 50 analýz, v ktorých sa zameriaval na jeho zloženie a potenciál triediteľných zložiek. V texte sa budeme venovať analýzam triedeného zberu plastov, papiera a skla.

Spoločnosť ENVI - PAK vykonala aj v priebehu novembra 2021 až apríla 2022 analýzy triedeného zberu odpadu v 26 obciach/mestách rôznej veľkosti a v rámci všetkých krajov SR sa zamerala na materiálové zloženie jednotlivých zberných nádob. V rámci analýz bol samostatne skúmaný vrecový a samostatne kontajnerový zber z dôvodu vplyvu spôsobu zberu na zloženie odpadov. V tomto článku sa budeme venovať zloženiu triedeného zberu odpadu, ktorý bezprostredne predchádzal zavedeniu záloh.

Najpestrejšie bolo zloženie plastov, ich obsah tvorili tesne pred zavedením záloh nasledovné zložky:

Dominantnú zložku plastov tvorili PET fľaše. Spolu ich bolo takmer 33 % v prípade vrecového zberu, resp. 35 % pri kontajnerovom zbere. Iné plasty ako obaly, čiže neobalové výrobky tvorili len málo nad 9 %. Znečistenie žltých nádob tvorilo takmer 19 %.

Zloženie modrej nádoby (kontajnera či vreca), ktorá slúži na zber papiera, bolo nasledovné:

Papierové obaly tvorili približne 2/3 obsahu modrých nádob v oboch spôsoboch zberu, dominantnou je lepenka/kartón. Noviny a časopisy sa pohybovali na úrovni 28 %, resp. 24 %. Papier sa ukázal ako relatívne čistý, prímesi iné ako papier tvorili necelých 5 %.

Triedený zber skla vyzeral nasledovne:

Obaly zo skla tvoria v prípade vrecového zberu takmer 91 %, v prípade kontajnerového zberu 80 %, v prípade kontajnerového zberu sa zaujímavou stáva aj zložka iné sklo ako obalové (sklo z okien, poháre a pod.). Znečistenie je spomedzi materiálov plast, papier a sklo najnižšie, tvorí len 3 %.

Tak, ako sme predpokladali, v komodite plast sú veľmi významnou zložkou PET fľaše, ktoré tvoria tretinu obsahu žltých nádob. Spustenie systému záloh musí logicky ovplyvniť aj celý systém triedeného zberu plastov. Najbližšie obdobie ukáže, či budú mať zálohy vplyv len na zloženie žltej nádoby, či už v podobe zvýšenia nečistôt, alebo či dokonca nepríde k poklesu množstva vytriedených plastov nad rozsah zálohovaných PET fliaš. Triedený zber plastov sa už koncom zimy 2021/2022 analyzoval podrobnejšie ako doposiaľ, keďže cieľom bolo zachytiť vplyv zavedenia systému záloh PET fliaš a nápojových plechoviek od 1.1.2022. Výsledky týchto analýz a porovnanie s rokom 2021 prinesie OZV ENVI - PAK už čoskoro.

V prípade papiera je veľmi významný nárast papierových obalov, ktoré tvoria už takmer 2/3 modrej nádoby, z čoho vyplýva aj nutnosť prehodnotenia koeficientu výpočtu štandardov zberu pre papier. Komodita sklo vyniká nízkym obsahom nečistôt.

Rozdiely medzi spôsobom zberu (kontajnerovým resp. vrecovým), pokiaľ ide o štruktúru odpadov, sú veľmi nízke.

Autor: Ing. Roman Vandák – Riaditeľ komoditného oddelenia