14. 06. 2023

ENVI - PAK spolu s výrobcami inicioval budúcej vláde výzvu na podporu zelenej ekonomiky a udržateľného OH

ENVI - PAK spolu s výrobcami inicioval  budúcej vláde výzvu na podporu zelenej ekonomiky a udržateľného OH
Od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu každoročne rastie. Zároveň sa Slovensku aj naďalej darí plniť záväzky voči Európskej únii v obehovom hospodárstve. Výrobcovia teraz vyzývajú politické strany a budúcu vládu, aby podporou zelenej ekonomiky zabezpečili udržateľnosť odpadového hospodárstva a stabilnú odpadovú legislatívu. 

Odpadový manažment zohráva dôležitú úlohu v podpore zelenej ekonomiky a dosahovaní udržateľného rozvoja. Kým v roku 2015 recyklovalo Slovensko iba 15 % komunálneho odpadu, dnes je to už takmer 49 %. Do roku 2035 sme sa zaviazali recyklovať až 65 % a skládkovať maximálne 10 % tohto druhu odpadu.

Na dosiahnutie týchto záväzkov voči EÚ potrebujeme v odpadovom hospodárstve posilniť predvídateľnosť, stabilitu a transparentnosť a znížiť administratívne zaťaženie podnikania. Tvrdia to výrobcovia, ktorí v spoločnej iniciatíve vyzývajú budúcu vládu ku konštruktívnej tvorbe jasných pravidiel. Svoje požiadavky zhrnuli do štyroch bodov, ku ktorým sa verejne zaväzujú:

  • Podporovať a naďalej sa aktívne podieľať na rozšírenej zodpovednosti výrobcov
  • Podporovať zmysluplné aktivity, ktoré vedú k čistejšiemu životnému prostrediu
  • Kontinuálne zlepšovať eko-dizajn obalov svojich produktov
  • Podporovať vzdelávacie aktivity v oblasti zlepšovania triedenia odpadov, recyklácie a udržateľnosti

Téma odpadového hospodárstva je veľmi komplexná. Je veľa riešení, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu týchto záväzkov. „Dôležitou súčasťou všetkých riešení je intenzívna osveta občanov o potrebe a význame triedenia. Chceme aj naďalej prispievať ku kvalitnému systému vzdelávania ľudí, ako obal správne triediť,“ zdôrazňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK a dodáva: „Okrem zvyšovania triedenia a recyklácie odpadov, podporujeme aj predchádzanie ich vzniku a aktivity, ktoré smerujú k znižovaniu voľne pohodeného odpadu v prírode či obciach.“

Rozdelenie zodpovednosti

Výrobcovia aj odborníci sa zhodujú, že zodpovednosť za životné prostredie musí byť primerane rozdelená medzi všetkých zainteresovaných: výrobcov, samosprávy, občanov aj štát. „Naším cieľom je vytvárať udržateľnejšie, ľahšie recyklovateľné obaly, alebo, ak je to možné, tak opakovane použiteľné obaly s cieľom zvýšiť ich trvácnosť a znížiť environmentálnu stopu. Uvedomujeme si, že za naše produkty sme zodpovední počas celého cyklu ich existencie na trhu – od vzniku, až po ich zánik,“ objasňuje Denisa Kotrlová, Customer Marketing Leader spoločnosti Unilever, ktorá zastupuje všetkých iniciátorov výzvy.

V neposlednom rade majú svoj diel zodpovednosti aj obce. „Dôležitú úlohu v odpadovom hospodárstve zohráva ako samospráva tak aj výrobcovia, ktorí musia vo vzájomnej spolupráci vytvoriť občanom primerané podmienky na to, aby odpad triedili zodpovedne. Nezanedbateľnú úlohu má samozrejme aj štát. Ten musí vytvoriť stabilné a efektívne  pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie,“ tvrdí Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie mesta Trenčín a expertka Únie miest Slovensko pre životné prostredie.

K výzve sa pridávajú aj ďalší výrobcovia

Výzvu iniciovala OZV ENVI - PAK spolu s výrobcami ako sú napríklad Unilever, Nestlé, Coca-Cola, TetraPak či Mattoni, ďalší sa stále k výzve pripájajú. Spoločne deklarujú, že sú aj naďalej pripravení niesť plnú organizačnú aj finančnú zodpovednosť za triedený zber v samosprávach, ktorý musí byť nastavený kontinuálne, udržateľne, stabilne a predvídateľne a musí sa zaviesť účinná kontrola.  Vyzývajú aj ostatných výrobcov, aby sa k vyhláseniu pridali. Od politických strán a budúcej vlády očakávajú konštruktívny dialóg a podporu zelenej ekonomiky a udržateľného odpadového hospodárstva. 

Tlačová beseda

Tlačová beseda

Tlačová beseda

Tlačová beseda

Tlačová beseda

Tlačová beseda