02. 02. 2023

ENVIslovník

ENVIslovník
Vyznáte sa v spleti pojmov súvisiacich s ekológiou, triedením a recyklovaním odpadu? Máme pre vás malú pomôcku - ENVIslovník. Heslá sú radené abecedne a budeme ich postupne pridávať.

cirkulárna ekonomika príd. | -y ž.
Cirkulárna ekonomika predstavuje komplexný systém, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín a materiálov v ekonomike s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať tak ľudský dopad na planétu. Ide o stratégiu udržateľného rozvoja, v ktorej človek s prírodou spolupracuje. Suroviny, produkty a obaly sú uzavreté v dlhotrvajúcich cykloch, sú opraviteľné, upraviteľné, recyklovateľné a opakovane využiteľné.

druhotná surovina príd. | -y -vín ž.
Pojmom druhotná surovina sa označuje produkt, ktorý vznikne ako dôsledok primárnej výrobnej činnosti (napr. ropné látky pri výrobe palív). Druhotnou surovinou je aj materiál, ktorý je možné ďalej recyklovať (napr. použité PET fľaše, konzervy, papier, sklo) a vyrobiť z neho nový produkt.

ekodizajn -nu pl. N -ny I -nami/-nmi m.
Ekodizajn výrobkov má v zmysle pravidiel EÚ spĺňať ich vyššiu životnosť, opraviteľnosť, možnosť opätovného použitia, modernizáciu, recyklovateľnosť a menej náročné nakladanie s výrobkom po skončení jeho životného cyklu.

ekologická stopa príd. | -y stôp ž. 
Je to recyklačnPlanétu máme len jednu, a preto si ju musíme chrániť. Ekologická stopa je číselný údaj, ktorý udáva, koľko metrov štvorcových Zeme potrebuje človek k danej činnosti, alebo koľko hektárov potrebuje pre svoj život. To zahŕňa všetko od získania potravy, výrobkov, dopravu až po množstvo vyprodukovaného odpadu.

elektroodpad -u m.
Elektroodpadom je každé elektrické zariadenie, ktoré už neslúži svojmu účelu a človek sa ho chce zbaviť. Najčastejšími príkladmi elektroodpadu je čierna technika, napr. televízory, prehrávače, počítače, reproduktory, biela technika ako práčka, umývačka riadu, chladnička, ale aj malé kuchynské spotrebiče ako mikrovlnky, mixéry a podobne. Medzi elektroodpad patria aj batérie, žiarivky, USB kľúče, mobily či nabíjačky, ktoré treba rovnako ako elektrické spotrebiče a prístroje odovzdať na zbernom mieste.

emisia -ie ž.
Emisie sú škodlivé látky, ktoré sú vypúšťané do životného prostredia. Množstvo emisií sa udáva v objemových alebo hmotnostných jednotkách vypustených škodlivých látok za určitú dobu.

greenwashing [ˈgriːn.wɒʃ.ɪŋ] 
Greenwashing je definovaný ako zámerné zavádzanie spotrebiteľa o ekologickej prospešnosti produktu, služby alebo celej firmy. Firma to môže robiť buď vedome alebo nevedome z dôvodu nedostatku informácií. V oboch prípadoch je výsledkom riešenie, ktoré sa tvári ako ekologické, ale v skutočnosti nie je. Greenwashingom sa spoločnosti snažia profilovať ako enviromentálne zodpovedné, ale v skutočnosti do ochrany životného prostredia neinvestujú nič alebo len minimum prostriedkov.

chemická recyklácia príd. | -ie ž. 
Je to recyklačný proces pri ktorom plastový odpad mení svoju chemickú štruktúru na novú látku. Takýmto príkladom je pyrolýzny olej, ktorý je možné destilovať a použiť ho ako surovinu na výrobu nových plastov.

komunálny odpad príd. | -u m. 
Komunálny odpad je súhrnné označenie pre všetky druhy odpadu, ktoré vznikajú v domácnostiach. Takže nielen ten, ktorý končí v čiernych kontajneroch na zmesový (nevytriedený) odpad, ale aj ten, ktorý je možné triediť – papier, plast, sklo, kov, nápojové kartóny, kuchynský a biologicky rozložiteľný odpad a podobne. Zjednodušene, komunálny odpad je odpad, ktorý vyprodukujú bežní ľudia – jeho protikladom je odpad z priemyslu.

kuchynský odpad príd. | -u m. 
Kuchynský odpad je súčasťou biologicky rozložiteľného odpadu. Ide o odpad z domácností aj stravovacích zariadení, ako sú školské jedálne, škôlky, reštaurácie, závodné kuchyne, jedálne či bufety. Medzi kuchynský odpad patrí aj použitý jedlý olej, odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, teda aj taký odpad, ktorý nie je možné kompostovať. Kuchynský odpad končí v bioplynových staniciach, kde sa premieňa na elektrickú energiu a teplo, prípadne v priemyselnýchkompostárňach, v ktorých musí prejsť hygienizáciou.

lineárna ekonomika príd. | -y ž.
Lineárna ekonomika znamená, že primárne suroviny (ropa, kovy či stromy) sú vyťažené, premenené na produkty a po skončení ich životného cyklu končia na skládkach alebo v spaľovniach. Reakciou na lineárnu ekonomiku je koncept cirkulárnej ekonomiky.

littering -u m.
Anglickým pojmom littering sa označuje znečisťovanie prostredia voľne odhodeným odpadom. Príkladom litteringu je odhadzovanie cigaretových ohorkov na zem, vyhadzovanie odpadkov na trávnik, chodník, zanechávanie odpadu v lesoch, parkoch a podobne. Pojem littering nie je synonymom pre nelegálne skládky, ktoré vznikajú vyvážaním odpadu na odľahlé miesta.

mechanická recyklácia príd. | -ie ž. 
Je to spracovanie materiálu na druhotnú surovinu bez výraznej zmeny jeho chemickej štruktúry. Vytriedený odpad sa premyje, mechanicky zomelie a premení na vločky alebo pelety.

nadrozmerný odpad príd. | -u m. 
Za nadrozmerný alebo objemný odpad z domácností sú považované predmety ako nábytok, koberce a podobne. Takýto druh odpadu nepatrí na kontajnerové stojiská ani do zmesových kontajnerov. Pri zbavovaní sa starého nábytku je ideálny nasledovný postup:
Ak je nábytok funkčný,  treba ho ponúknuť za odvoz na niektorom z inzertných portálov alebo skupín na sociálnych sieťach. Ak je nábytok znehodnotený tak, že nemôže slúžiť ďalej svojmu účelu, občania môžu využiť zber nadrozmerného odpadu, ktorý obce a mestá pravidelne organizujú pristavením veľkokapacitných kontajnerov v obci alebo miestnej časti. Pokiaľ má obec zberný dvor, je to ešte jednoduchšie – obyvatelia nemusia čakať na pristavenie kontajnera, ale môžu nadrozmerný odpad odovzdať v rámci otváracích hodín kedykoľvek počas roka. Za uloženie objemného odpadu v alebo pri kontajnerovom stojisku, či uloženie odpadu na mieste, ktoré na to nie je určené, hrozí vinníkovi pokuta.

nebezpečný odpad príd. | -u m. 
Za nebezpečný odpad sa pokladá odpad s takými vlastnosťami, ktorých vplyvom môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo životného prostredia. Nesmie preto končiť v zmesovom odpade ani v nádobách na triedený odpad z domácností. Príkladmi nebezpečného odpadu sú autobatérie, batérie, elektronika, domáce spotrebiče, chemikálie ako syntetické farby, rozpúšťadlá, laky, lepidlá, technické spreje a podobne). Zvláštnou kategóriou nebezpečného odpadu je zdravotnícky materiál a lieky.

nelegálna skládka príd. | -y -dok ž.
Nelegálne, čierne alebo divoké skládky odpadu sú všetky skládky, ktoré vzniknú bez povolenia. Často vznikajú za obcami, výnimkou však nie sú ani skládky v chránených územiach. Veľkým rizikom čiernych skládok je ohrozenie ekosystému v dôsledku úniku nebezpečných látok zo skládky, na ktorej sa neraz vyskytuje elektroodpad alebo nebezpečné chemikálie. V prípade, že sa na skládke nachádza biologicky rozložiteľný odpad, môže takáto skládka podporiť nežiaduce premnoženie hlodavcov.

obnoviteľné zdroje energie príd. | -a m. | -ie ž.
Obnoviteľné zdroje energie sú energetické zdroje, ktoré majú vlastnosť samy sa obnoviť, preto sú prakticky nevyčerpateľné. Obnoviteľnými zdrojmi môže byť slnečná energia, vodná energia, biomasa, veterná energia, geotermálna energia, energia biomasy, bioplynu, morského odlivu a prílivu a iné.

opätovné použitie príd. | -ia s.
Opätovné použitie znamená použitie vyradeného alebo použitého zariadenia či výrobku alebo jeho časti, bez ďalšieho spracovania k rovnakému účelu, ku ktorému bol skonštruovaný či vyrobený. Príkladom sú vratné zálohované fľaše.

organizácia zodpovednosti výrobcov -ie ž. | -ti ž. | -u pl. -ovia m.
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje fungovanie triedeného zberu v samosprávach. OZV v zastúpení výrobcov financuje triedený zber odpadov v mestách a obciach v spolupráci so zberovými spoločnosťami. OZV zabezpečuje zber odpadov, ich zhodnocovanie a recykláciu. Poskytuje spoluprácu a pomoc pri zavedení a zlepšovaní triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov. Vzdeláva deti, širokú verejnosť, výrobcov a samosprávy.

recyklačná značka príd. | -y ž.
Na Slovensku (ani v EÚ) neexistuje zákonná povinnosť označovať výrobky a obaly recyklačnými symbolmi, preto pri triedení odpadu môžeme mať problém správne identifikovať niektoré druhy výrobkov a obalov. Na produktoch sa môžete stretnúť s viacerými druhmi recyklačných symbolov. Symboly a značky vám pomôžu pri triedení odpadu. V prípade, že chýbajú, nezostáva nič iné, len sa spoľahnúť na zdravý rozum a odhad. 

recyklácia odpadu -ia s. | -u m.
Recyklácia je proces, pri ktorom sa znovu využijú vytriedené odpady ako druhotná surovina. V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje hlavne sklo, papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky. Vo veľmi malej miere sa recykluje textil, ktorý bude povinné triediť od roku 2025. V ostatných rokoch sa vo väčšej miere začína s recykláciou cigaretových ohorkov.

skládka komunálneho odpadu -y, -dok ž. | príd. | -u m.
Skládka komunálneho odpadu je miesto, kam sa natrvalo umiestňuje odpad buď do zeme alebo na povrch zeme. Na skládkach končí obsah nádob na zmesový odpad. Zmesový odpad sa po odvoze netriedi, všetky nevytriedené súčasti odpadu tak skončia nevyužité. Na skládke sa odpad rozkladá veľmi pomaly, alebo takmer vôbec. Keďže na skládkach končí veľmi rôznorodý odpad, jednotlivé chemické zlúčeniny začnú medzi sebou reagovať, čím sa zo skládok uvoľňujú nebezpečné látky.

spaľovňa odpadu -ne, -ní ž. | -u m.
Spaľovňa odpadu je zariadenie, v ktorom sa tepelne zhodnocuje odpad. Získaná energia sa používa na výrobu elektrickej energie alebo na výrobu tepla pre vykurovanie. Časť získanej energie využívajú spaľovne pre zabezpečenie vlastnej prevádzky, nespotrebovanú elektrickú a tepelnú energiu odvádzajú spaľovne do verejnej siete.Na Slovensku sú v prevádzke len dve spaľovne komunálneho odpadu, v Bratislave a v Košiciach. Okrem toho je v prevádzke niekoľko špecializovaných spaľovní, spaľovňa priemyselného odpadu v Bratislave, spaľovňa nebezpečného odpadu v Kysuckom Novom Meste a Prešove, spaľovňa medicínskeho odpadu v Martine a ďalšie.

spätný odber príd. | -u m.
Ide o odobranie použitých materiálov, ktoré potom putujú na ďalšie spracovanie. Príkladom je spätný odber elektroodpadu v obchodoch s elektronikou, liekov po exspirácii v lekárňach či starých pneumatík, olejov a autobatérií v pneuservisoch.

triedenie odpadu -ia s. | -u m.
Triedenie odpadu je na Slovensku povinná zabezpečiť každá samospráva. Do procesu sú zapojené organizácie zodpovednosti výrobcov a zberové spoločnosti. Náklady na odvoz a spracovanie triedeného odpadu neplatí občan. Triedený zber v obciach hradia prostredníctvom OZV výrobcovia, ktorí sa starajú o svoje výrobky a obaly aj potom, ako sa stanú odpadom. Na Slovensku je každá obec povinná zabezpečiť triedenie papiera, skla, plastov, kovu a nápojových kartónov. Systém triedenia sa v jednotlivých mestách a obciach líši a je závislý od možností zberových spoločností a triediacich liniek.

triediaca linka príd. | -y ž.
Triediaca linka je zariadenie, v ktorom sa dodatočne triedi odpad dovezený z nádob triedeného odpadu. Existujú rôzne druhy triediacich liniek, od manuálnych po plne automatizované. V súčasnosti sa zavádzajú do praxe plne automatizované triediace linky, ktoré nepotrebujú na obsluhu množstvo ľudí. Možnosti triediacej linky je jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje spôsob triedenia odpadu v obciach a mestách.

udržateľný rozvoj príd. | -a m.
Udržateľný rozvoj je taký spôsob rozvoja spoločnosti, ktorý dáva do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Ide o koncepciu založenú na úcte k prírode, prírodným zdrojom a ľudským právam.

zálohovanie -ia s.
Zálohovanie je systém, ktorý vracia do obehu použité obaly, sklenené fľaše, alebo aj prepravky či palety. Zákazník zaplatí spolu s cenou za produkt zálohu, čím je motivovaný vrátiť ho a získať zálohu naspäť. Na Slovensku sa už dlhodobo zálohujú sklenené fľaše od piva a niektorých nealkoholických nápojov. Od 1.1.2022 sa k ním pridali aj plastové fľaše a plechovky od nápojov s objemom od 0,1 do troch litrov označené symbolom Z. Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov, alkoholických nápojov, ktoré obsahujú viac ako 15 % alkoholu.

zberné suroviny príd. | -y -vín ž.
Zberné suroviny, ľudovo nazývané aj "kovošrot", sú výkupné miesta, kde môžu občania aj firmy odovzdať na výkup nepotrebný kov a kovové predmety. Podmienky a ceny za výkup si stanovujú jednotlivé prevádzky vo vlastnej réžii.

zberová spoločnosť príd. | -i ž.
Zberová spoločnosť je firma, ktorá zabezpečuje zber a odvoz odpadov. Niektoré zberové spoločnosti vlastnia okrem zberného dvora aj triediace linky, na ktorých je triedený zber odpadov ďalej roztrieďovaný podľa druhu materiálu.

zero-waste [ˈzirō] noun - nula | [wāst] verb - odpad
Termín zero-waste znamená v preklade z angličtiny nulový odpad. Týmto pojmom sa označuje snaha jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií konať tak, aby svojou činnosťou neprodukovali žiadny alebo len minimálny odpad. Dôraz kladú na zníženie spotreby, recyklovanie a upcyklovanie, používanie kompostovateľných materiálov a úplné vylúčenie produktov na jednorazové použitie. Na Slovensku v posledných rokoch vzniklo množstvo predajní, ktoré sa špecializujú na predaj zero-waste produktov, od čapovanej drogérie, kozmetiky, bezobalových potravín a podobne.

zmesový odpad príd. | -u m.
Zmesový odpad je všetok odpad, ktorý skončí nevytriedený. Veľmi zjednodušene, je to to, čo obsahujú čierne kontajnery. Obsahuje aj zložky, ktoré sa dajú vytriediť, ale z dôvodov ako neznalosť alebo nezodpovednosť, vytriedené neboli. Najväčší podiel zmesového odpadu tvorili do roku 2021, teda do zavedenia zberu kuchynského odpadu, práve kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Zmesový odpad sa nerecykluje, končí nevyužitý na skládkach, v lepšom prípadne v spaľovniach, kde sa energeticky zhodnotí.