27. 07. 2022

Iniciatíva pre udržateľné výrobky

Iniciatíva pre udržateľné výrobky
Európska komisia vyvíja množstvo aktivít za účelom naplniť ciele obehového hospodárstva. Cieľom iniciatívy pre udržateľné výrobky je revidovať smernicu o ekodizajne. V rámci prebiehajúcej iniciatívy došlo k publikovaniu návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje sa smernica o ekodizajne energeticky významných výrobkov.

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že návrh nariadenia sa nachádza v prebiehajúcom legislatívnom procese a jeho momentálna podoba nie je finálnym znením. Návrh nariadenia odkazuje na právne akty, ktoré ešte len vzniknú a nepoznáme ich podobu, chýba predložený návrh normatívneho textu. Našim zámerom je predstaviť pripravovanú právnu úpravu a z nej dostupné čiastkové údaje.

Dôvodová správa a kontext navrhovaného nariadenia pokladá za hlavné ciele nariadenia predovšetkým zníženie negatívnych vplyvov životného cyklu výrobkov na životné prostredie a zlepšenie fungovania vnútorného trhu. Tieto ciele sú zamerané na vyriešenie problémov vyplývajúcich zo skutočnosti, že na vnútornom trhu EÚ sú dostupné výrobky, ktoré spôsobujú zbytočné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Návrh nariadenia takisto prispieva k cieľom priemyselnej politiky EÚ.

Navrhovaným nariadením dôjde k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti smernice o ekodizajne, rozšíri sa okruh regulovaných výrobkov a zavedú sa nové druhy požiadaviek.

Konkrétne legislatívne požiadavky ekodizajnu budú stanovené v delegovaných právnych predpisoch.

V zmysle návrhu nariadenia sa požiadavky ekodizajnu budú týkať:

 1. trvanlivosti a spoľahlivosti výrobku;
 2. opätovnej použiteľnosti výrobku;
 3. modernizovateľnosti, opraviteľnosti, údržby a renovovania výrobkov;
 4. prítomnosti látok vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch;
 5. energetickej účinnosti výrobkov a efektívneho využívania zdrojov;
 6. recyklovaného obsahu vo výrobkoch;
 7. repasovania a recyklácie výrobkov;
 8. uhlíkovej a environmentálnej stopy výrobkov;
 9. predpokladaného vzniku odpadového materiálu z výrobkov.

Požiadavky na ekodizajn budú stanovené pre konkrétne skupiny výrobkov.

Návrhom nariadenia sa zavádza digitálny pas výrobku, ustanovia sa kritéria pre zelené verejné obstarávanie a vytvorí sa rámec na zabránenie ničeniu nepredaných spotrebných výrobkov.

Z návrhu nariadenia vyplýva, že nariadenie sa uplatňuje na hmotný tovar uvádzaný na trh alebo uvádzaný do prevádzky, taktiež sa vzťahuje na komponenty a medziprodukty. Z rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia sú vyňaté:

 1. potraviny v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002;
 2. krmivá v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 178/2002;
 3. lieky na humánne použitie v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 2001/83/ES;
 4. veterinárne lieky v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/6;
 5. živé rastliny, zvieratá a mikroorganizmy;
 6. výrobky ľudského pôvodu;
 7. výrobky z rastlín a zvierat priamo sa vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie.

Výrobky bude možné uvádzať na trh len za predpokladu, že spĺňajú požiadavky na ekodizajn.

Aké sú ďalšie aspekty ekodizajnových požiadaviek?

Požiadavky na ekodizajn taktiež môžu zahŕňať výkonnostné požiadavky a požiadavky na informácie.

Pre výkonnostné požiadavky platí, že sa budú taktiež týkať už zmieňovaných aspektov výrobkov (trvanlivosť a spoľahlivosť, opätovná použiteľnosť...).

V požiadavkách na informácie sa ustanoví, že výrobky bude možné uvádzať na trh, len ak je k dispozícii digitálny pas výrobku.

Info požiadavky následne bližšie upravia rozsah a spôsob sprístupnenia požadovaných informácii. Podľa potreby pôjde minimálne o jeden z nasledujúcich spôsobov: na samotnom výrobku; na obale výrobku; na pase výrobku; na štítku; v používateľskej príručke; na webovom sídle alebo v aplikácii, ktoré sú voľne prístupné.

Komisia plánuje zriadiť register pasov výrobkov, ktorého obsahom budú údaje obsiahnuté digitálnym pasom.

Výpočet povinností nie je kompletný a predstavuje len rámcový náhľad  na stále pripravovanú a zmenám podliehajúcu legislatívu. O všetkých legislatívnych novinkách Vás budeme  informovať, a to hneď ako ich budeme mať k dispozícii.

Viac informácií o Iniciatíve pre udržateľné výrobky:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk