13. 04. 2022

K triedenému odpadu v obciach pribudne textil

K triedenému odpadu v obciach pribudne textil
Európska Únia sa dlhodobo snaží mnohými opatreniami a novými legislatívnymi pravidlami obmedziť množstvo vznikajúceho odpadu. Európska komisia predložila 30. marca tohto roka návrhy Európskej zelenej dohody na podporu udržateľných výrobkov a obehových obchodných modelov. Nová stratégia sa v rámci balíka návrhov zameriava aj na predĺženie životnosti a opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov. Zástupcovia spoločnosti ENVI - PAK sú členmi pracovnej skupiny MŽP SR, ktorá aktívne sleduje a rieši problematiku textilného odpadu.

Európska zelená dohoda obsahuje legislatívne aj nelegislatívne iniciatívy, nadväzujúce na Akčný plán pre obehové hospodárstvo a Priemyselnú stratégiu EÚ z marca 2020.  Súčasťou tohto balíčka pre obehové hospodárstvo je aj Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil (nelegislatívny návrh). Stratégia pre textil reaguje na globálnu výrobu textilu, ktorá sa medzi rokmi 2000-2015 zdvojnásobila, pričom sa v súčasnosti recykluje len menej než 1 % textilného odpadu. Zároveň sa očakáva, že spotreba oblečenia sa bude do roku 2030 naďalej zvyšovať, a to až o viac ako 60 %. Stratégia sa tak snaží poukázať na vysoké negatívne dopady výroby a spotreby textilu na životné prostredie, využitie zdrojov, ale aj na sociálny aspekt spojený s importom textilu z tretích krajín a dodržiavanie ľudských práv predovšetkým vylúčením detskej práce.

Textilné výrobky uvedené na trh EÚ musia mať do roku 2030 dlhšiu životnosť, vyššiu recyklovateľnosť, musia byť z veľkej časti vyrábané z recyklovaných vlákien bez nebezpečných látok a s ohľadom na sociálne práva a životné prostredie. Stratégia navrhuje na dosiahnutie tohto cieľa  24 konkrétnych opatrení od dizajnu výrobkov, spotreby, postavenia spotrebiteľa až po nakladanie s textilným odpadom. Medzi tieto opatrenia patria napríklad:

·         presun zodpovednosti za textilný odpad na výrobcov (zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov  pre textil a pravidiel EÚ sa očakáva v rámci revízie rámcovej smernice o odpade v roku 2023);

·         zavedenie povinných cieľov na recykláciu textilného odpadu do odpadovej legislatívy;

·         zavedenie digitálneho produktového pasu pre textilné produkty ( povinné environmentálne informácie )

·         stanovenie požiadaviek na dizajn textílií (povinné minimá recyklovaných vlákien, jednoduchšie a dostupnejšie opravy, dlhšia životnosť produktov, recyklovateľnosť, atď.);

·         opatrenia na riešenie neúmyselného uvoľňovania mikroplastov z textílií

·         zavedenie kontroly greenwashingu a prísnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľov;

·         zákaz ničenia nepredaného alebo vráteného textilu;

·         riešenie problému produkcie veľkého množstva lacného a menej kvalitného oblečenia tzv. fast fashion ;

·         obmedzenie vývozu textilného odpadu do krajín mimo OECD;

·         podpora výskumu a inovatívnych materiálov.

Cieľom stratégie je vyššia kvalita textílií, ktorá povedie k väčšej udržateľnosti textilného sektora. Podporí posun smerom k  dlhšej životnosti výrobkov,  dostupnejším službám opráv a opätovného použitia s konečným cieľom predefinovania vzťahu k módnemu priemyslu v rámci EÚ. Dosiahnutie cieľov stratégie sa bude odvíjať od avizovaných konkrétnych legislatívnych návrhov.

V rámci opatrení na predchádzanie vzniku odpadu plánuje MŽP SR aplikovať systém RZV aj na textil už od roku 2024. Zásada „znečisťovateľ platí“ sa tak prenesie aj na kategóriu textilných výrobkov, za ktoré budú zodpovedať výrobcovia financujúc ich po ukončení životnosti prostredníctvom OZV.