Množstvo obalov a neobalov uvádzaných na trh klesá už druhý rok po sebe. Môžu za to ekotrendy alebo COVID-19?
Napriek zvyšujúcemu sa konzumnému spôsobu života a vyššej ekonomickej úrovni, už druhý rok po sebe kleslo množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov na trh. Ministerstvo životného prostredia SR každoročne zverejňuje údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku a rovnako údaje pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly podľa § 52 ods. 34 zákona o odpadoch. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Na základe podielu objemov výrobcov k celkovému trhu obalov a neobalových výrobkov OZV uzatvárajú zmluvné vzťahy s obcami, ktorých počet obyvateľov zodpovedá trhovému podielu OZV. Tento rok na základe novely zákona o odpadoch MŽP zverejnilo dáta po prvý raz vychádzajúce z výpočtu za štvrtý štvrťrok 2019 a prvý, druhý a tretí štvrťrok 2020. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Podľa údajov zverejnených ministerstvom z 30. novembra 2020 množstvo obalov a neobalových výrobkov už druhý rok za sebou klesá. Prvý pokles trhu obalov a neobalových výrobkov vychádzajúci z dát z roka 2019 bol vo výške 0,7 %.  „Dôvodov môže byť viacero. Jedným z nich môže byť odborníkmi dlhšie avizovaná hospodárska recesia či optimalizácia nákladov niektorých výrobcov z dôvodu nedostatočnej kontroly zo strany štátnych orgánov. Samozrejme, i uvedomelejšie správanie sa výrobcov, ktorí sa prikláňajú viac k ekologickejším obalom, prípadne obalom s nižšou hmotnosťou či k bezobalovej distribúcii výrobkov,“ hodnotí Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

Údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu:

Pre rok 2021 uvádza MŽP ďalší pokles trhu, a to o 1,8  %.  V tomto prípade je možné pokles okrem spomínaných dôvodov pripísať aj tomu, že tento rok je hospodárska recesia umocnená pandémiou COVID-19, ktorá sa do značnej miery prejavila aj pod spotrebiteľské správanie sa obyvateľov.

OZV ENVI - PAK je nielen lídrom na trhu, ale už vyše 17 rokov relevantným, stabilným a spoľahlivým partnerom výrobcov a obcí. Vďaka výrobcom, ktorí svojimi príspevkami financujú systém, prejavujú záujem o udržateľnosť v celom životnom cykle obalov, ako aj nasadeniu zamestnancov a najmä regionálnych manažérov OZV ENVI - PAK, ktorí na dennej báze manažujú systémy triedeného zberu a individuálne posudzujú potreby jednotlivých obcí, ENVI - PAK plní povinnosti všetkým zmluvným výrobcom. Rovnako ako v minulosti aj v nadchádzajúcom období je ENVI - PAK pripravený naďalej tieto systémy rozvíjať a zveľaďovať s cieľom zachovania  čo najčistejšieho životného prostredia budúcim generáciám a zároveň splnenia cieľov, ktoré stanovuje slovenská aj európska legislatíva na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj výrobcov samotných.