Návrh novely zákona č. 17/2004 z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona

Dňa 17. 6. 2013 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. Pripomienky je možné uplatniť v rámci medzirezortného pripomienkového konania k predloženému materiálu do 8. 7. 2013. Navrhnutý termín účinnosti novely zákona je 1. januára 2014.

Aké zmeny novela prináša?

Najdôležitejšie zmeny návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov sú:

- cena poplatkov za zmesový komunálny odpad bude jednotná a nebude sa znižovať podľa vytriedených zložiek,

-    - pre obce na území, ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko sa zavádza možnosť po splnení konkrétnych podmienok, použiť príjmy plynúce z poplatkov za uloženie odpadov na skládku i na inú oblasť životného prostredia, ako odpadové hospodárstvo,

- zoznamy ostatných odpadov a nebezpečných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov, sa rozšíria o konkrétne druhy odpadov podľa katalógu odpadov, za ktoré sa budú platiť zvyšujúce sa poplatky, čo bude viesť k nárastu nákladov firiem na likvidáciu týchto druhov odpadov,

- poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov sa budú zvyšovať s nasledujúcimi rokmi až do roku 2016 a následne budú zvyšované o infláciu v položkách ostatných odpadov (príloha č. 4) a v položkách nebezpečných odpadov (príloha č. 5) podľa pripravovanej novely,

- ak poplatník nepredloží, odmietne predložiť prevádzkovateľovi skládky alebo odkaliska doklady týkajúce sa zaradenia odpadu za účelom kontroly správnosti jeho zaradenia, je prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska oprávnený odmietnuť odpad prevziať.

Plné znenie návrhu zákona

Kompletný materiál návrhu zákona o odpadoch si v plnom znení môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk