20. 08. 2014
Článok

Návrh zákona o odpadoch postúpil v legislatívnom procese do ďalšej fázy

Návrh zákona o odpadoch postúpil v legislatívnom procese do ďalšej fázy

Príprava nového zákona o odpadoch sa blíži do svojej finálnej fázy.

Príprava nového zákona o odpadoch sa blíži do svojej finálnej fázy. Dňa 18. 8. 2014 bol návrh zákona prerokovaný na Hospodárskej a sociálnej rade vlády, 19. 8. 2014 predložený návrh schválila Legislatívna rada vlády SR. Návrh zákona bol zaslaný na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie v rámci Európskej únie a Európskej komisie.


Pripomienkové konanie na európskej úrovni oddiali podľa ministra životného prostredia Petra Žigu prijatie zákona zhruba o tri až štyri mesiace. Očakáva, že návrh bude na rokovanie vlády SR predložený v priebehu štvrtého kvartála tohto roka. Pôvodne mal začať platiť od začiatku budúceho roka, tento termín sa pravdepodobne posunie.

Aké najvýznamnejšie zmeny prinesie nový zákon o odpadoch?

  • Zavádza princíp Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (za výrobcu sa v novej právnej úprave považuje aj dovozca) za výrobok od jeho výroby až po skončenie jeho životnosti. Zákon zakazuje, aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov prenáša zodpovednosť spojenú s nákladmi na triedenie a spracovanie odpadu z jeho výrobkov na výrobcu.
  • Zrušenie Recyklačného fondu, ktorý má zaniknúť koncom marca 2016. Zodpovednosť za plnenie záväzkov ponesú výrobcovia a štát. Proces zániku fondu bude postupný.
  • Vybudovanie prehľadného a aktuálneho informačného systému, ktorý zmapuje toky odpadov. Zákonom navrhované koordinačné centrá pre jednotlivé komodity budú plniť výhradne informačnú, evidenčnú a koordinačnú činnosť vo vzťahu k výrobcom, obciam a ministerstvu. V prípade triedeného zberu bude ich hlavnou úlohou zabezpečiť pokrytie zberu aj v ekonomicky nezaujímavých oblastiach (lazy, malé obce a pod.).
  • Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov má eliminovať pokračujúce krádeže kovov, ktoré ohrozujú aj zdravie a životy ľudí – napr. kanálové poklopy či krádeže kilometrov káblov cestných komunikácií a železničných komunikácií.
  • Účinnejší boj proti nelegálne uloženým odpadom,  „čiernym skládkam“, sa predpokladá sprísnením sankcií a vyššími právomocami polície. Ak výška škody presiahne 266 eur, začne polícia konať pri zisťovaní vinníka v zmysle trestného zákona. Zásadná novinka je, že časť poplatkov za odpad uložený na legálnu skládku, ktorých je na Slovensku takmer 120, sa bude zhromažďovať v Environmentálnom fonde. Tieto peniaze (cca 5 mil. € ročne) budú určené pre obce na riešenie problémov s opusteným odpadom.


Obec a jej obyvatelia by mali mať záujem čo najviac triediť komunálny odpad, nakoľko za tento vytriedený odpad zaplatí výrobca. Čím viac sa vytriedi, tým menej zmesového odpadu zostáva na zodpovednosti obce, čo môže viesť aj k zníženiu miestneho poplatku za odpad pre občanov. Predpokladá sa, že obciam už v úvode nový systém zníži náklady až o tretinu a obec úsporu môže premietnuť do nižších poplatkov za odpad. S efektívnejším triedením sa náklady môžu znížiť ešte výraznejšie.


Navrhovaný zákon o odpadoch je proreformný, plne v súlade s legislatívou Európskej únie a je postavený na princípoch, ktoré prakticky fungujú v mnohých členských krajinách.

Povinným osobám má priniesť zvýšenie zodpovednosti za výrobky počas celého ich životného cyklu, čo v praxi znamená, že náklady na triedený zber a spracovanie vytriedených komodít by sa mali na Slovensku priblížiť nákladom bežným v krajinách EÚ. Zároveň nový zákon prinesie zvýšenie transparentnosti a významné zlepšenie situácie v triedenom zbere odpadov, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia.