Novela vyhlášky MŽP SR k Zákonu č. 283/2001 Z. z. o odpadoch

Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 283/2001 Z.z.

Dňa 25. 3. 2012 zverejnilo MŽP SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 283/2001 Z.z. (vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch). V rámci medzirezortného pripomienkového konania je možné uplatniť pripomienky.

Dôležité termíny

Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania je 16. 4. 2013.

Navrhnutý termín účinnosti je 1. 5. 2013.

Obsah návrhu vyhlášky

Návrh vyhlášky je oneskoreným materiálom, ktorý dopĺňa právnu úpravu novely zákona o odpadoch, účinnej od 1. 1. 2013. Novela vyhlášky rieši nasledujúce okruhy:

1.    POH - úprava jednotlivých osnov vo väzbe na subjekt, ktorý ho vypracováva a dopĺňa sa druhý oddiel o Programe predchádzania vzniku odpadu.

2.    Vedenie evidencií - upravuje sa Evidenčný list odpadu a ustanovenia o Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

3.    Ustanovujú sa náležitosti žiadostí o udelenie nových súhlasov:

a) na vykonávanie prípravy na opätovné použitie,

b) na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti,

c) že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad,

4.    Batérie a akumulátory - dopĺňajú sa ustanovenia o požiadavkách na spracovanie a recykláciu, limitoch pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov vrátane novej prílohy ako aj hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov.

5.    Kovová ortuť - sa dopĺňajú nové ustanovenia, a to evidenčné a ohlasovacie povinnosti, nový samostatný diel o úložisku kovovej ortuti vrátane ustanovení o prevzatí, vyskladnení kovovej ortuti a prevádzke a monitorovaní úložiska kovovej ortuti.

Úplné znenie návrhu vyhlášky

Návrh novely vyhlášky k zákonu o odpadoch nájdete TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 / 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.