16. 06. 2017

Občan neplatí za triedený zber komunálnych odpadov

Občan neplatí za triedený zber komunálnych odpadov
Obce a mestá od júla 2016 neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu - papieru, plastov, kovov a skla.

Tieto položky za nich priamo uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním jedenásť organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), akou je aj ENVI - PAK. Pre občana to v jeho bežnom živote znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. A od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály. To znamená, že náklady za triedený zber nie sú súčasťou poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom.  Ide o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách (napr. Nórsko, Belgicko), ale i v ČR.