31. 07. 2020

Ohliadnutie sa za rokom 2019

Ohliadnutie sa za rokom 2019
Rok 2019 bol pre OZV ENVI - PAK mimoriadne úspešný, a to aj vďaka našim partnerom. Spoločnosť prinášala efektívne riešenia, analyzovala stav triedeného zberu v obciach a mestách a kontinuálne zlepšovala procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností.

V roku 2019 ENVI - PAK vďaka zazmluvneným výrobcom zabezpečoval financovanie triedeného zberu v 1323 mestách a obciach na Slovenku, pre viac ako 2,5 milióna obyvateľov. Spoločnosti sa aj minulý rok darilo plniť ciele zberu, zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu a okrem toho aj pripraviť rôzne účinné kampane.

Zveľaďovanie systému triedeného zberu, zvyšovanie zhodnocovania a recyklácie, ako aj komfort triedenia pre občanov patria k prioritám OZV ENVI - PAK. Pre nastavenie efektívneho systému je kľúčová spolupráca obce, výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti. Práve vďaka vzájomnej spolupráci množstvo vytriedeného odpadu na Slovensku stúpa, zvyšuje sa celková miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov a znižuje sa skládkovanie.

Okrem toho počas uplynulého roka usporiadal ENVI - PAK okrúhly stôl, na ktorom nechýbalo medzinárodné zastúpenie, priniesol na Slovensko svetovú novinku v podobe ploggingu a spustil veľkú antilitteringovú kampaň Vezmi si ma! Samozrejme, spoločnosť pokračovala aj vo vzdelávaní, pripravila a distribuovala množstvo materiálov, plagátov, príručiek a školení, aby sa povedomie o správnom triedení dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.

ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov je podľa Zákona o odpadoch 79/2015 povinná zverejniť údaje v Správe o činnosti. Ak chcete čítať viac o našich službách, činnosti a aktivitách v roku 2019, stiahnite si správu o činnosti.