30. 07. 2021

Ohliadnutie sa za rokom 2020

Ohliadnutie sa za rokom 2020
Výrobcovia, ktorí v roku 2020 plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, financovali triedený zber v 1238 slovenských obciach a mestách.

Financovali sme najmä infraštruktúru zberu (t. j. vrecia na triedený zber, zberné nádoby a ich údržbu), náklady na zvážanie odpadu (najmä zberovú techniku, jej údržbu, náklady na ľudské zdroje), náklady na dotrieďovanie jednotlivých prúdov odpadov na frakcie (napr. plasty na PET, HDPE, fóliu a ďalšie), náklady na lisovanie vytriedených frakcií, ich balenie, skladovanie a manipuláciu, ako aj vzdelávanie obyvateľov smerujúce najmä k lepšej prevencii a triedeniu odpadu.

Aj v roku 2020 sme prinášali efektívne riešenia, analyzovali stav triedeného zberu v obciach a mestách a kontinuálne zlepšovali procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností. 

V roku 2020 sme zabezpečovali splnenie povinností pre tisíce  zmluvných výrobcov, ktorí uviedli na trh takmer 251 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov. V mestách, obciach a priemyselných prevádzkach zabezpečil vyzbieranie takmer 227 tisíc ton odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím spoločne so svojimi partnermi značnou mierou prispel k čistejšiemu Slovensku.

Kontinuálnym vzdelávaním obyvateľov v obciach, v ktorých pôsobíme, pracujeme na ďalšom zlepšovaní, aby sme pomohli Slovensku splniť ciele stanovené Európskou úniou ako balíček obehového hospodárstva na najbližšie obdobie.

Zveľaďovanie systému triedeného zberu, zvyšovanie zhodnocovania a recyklácie, ako aj komfort triedenia pre občanov sú našou prioritou. V roku 2020 sme oproti roku 2019 zvýšili hustotu zbernej siete v obciach o 17 %. Pre nastavenie efektívneho systému je kľúčová spolupráca obce, výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti. Práve vďaka vzájomnej spolupráci množstvo vytriedeného odpadu stúpa, zvyšuje sa celková miera zhodnotenia a recyklácie odpadov a znižuje sa skládkovanie. Kompletnú správu o činnosti za rok 2020 nájdete TU.