OHLIADNUTIE ZA ROKOM 2018
Výrobcovia, ktorí v roku 2018 plnili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, financovali triedený zber vo viac ako 1 300 slovenských obcí a miest. Aj v roku 2018 OZV ENVI - PAK prinášala efektívne riešenia, analyzovala stav triedeného zberu v obciach a mestách a kontinuálne zlepšovala procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností.

V roku 2018 ENVI - PAK zabezpečil splnenie povinností pre zmluvných výrobcov, ktorí uviedli na trh viac než 200 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov. V mestách, obciach a priemyselných prevádzkach zabezpečil vyzbieranie viac ako 183 tisíc ton odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím spoločne so svojimi partnermi značnou mierou prispel k čistejšiemu Slovensku. Množstvo vyzbieraného komunálneho odpadu v systéme sa podarilo zvýšiť oproti roku 2017 o viac než 16 tisíc ton, čo predstavuje nárast o 15%. Kontinuálnym vzdelávaním obyvateľov v obciach, v ktorých ENVI - PAK pôsobí, pracuje na ďalšom zlepšovaní, aby pomohol SR splniť ciele stanovené Európskym parlamentom ako balíček obehového hospodárstva na najbližšie obdobie. 

Zveľaďovanie systému triedeného zberu, zvyšovanie zhodnocovania a recyklácie, ako aj komfort triedenia pre občanov sú prioritou OZV ENVI - PAK. Pre nastavenie efektívneho systému je kľúčová spolupráca obce, výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti. Práve vďaka vzájomnej spolupráci množstvo vytriedeného odpadu stúpa, zvyšuje sa celková miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov a znižuje sa skládkovanie.

ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov je podľa Zákona o odpadoch 79/2015 povinná zverejniť údaje v Správe o činnosti. Ak chcete čítať viac o našich službách, činnosti a aktivitách v roku 2018, stiahnite si správu o činnosti.