28. 02. 2020

Opäť sme splnili povinnosti klientov a podali ohlásenia na MŽP

Opäť sme splnili povinnosti klientov a podali ohlásenia na MŽP
Ďakujeme všetkým partnerom – výrobcom, samosprávam, zberovým spoločnostiam a, samozrejme, aj obyvateľom našich obcí. Vďaka vám sme, rovnako ako každý rok, splnili svoju zákonnú povinnosť a v súlade s platnou legislatívou sme podali na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2019.

Výsledkom nášho spoločného úsilia je i to, že sa nám podarilo v roku 2019 vyzbierať viac ako 230 000 ton odpadov, čím sme významnou mierou prispeli k zlepšeniu životného prostredia na Slovensku.

Ministerstvu životného prostredia SR aj koordinačnému centru KC – OBALY, družstvo, sme doručili:

  • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov,
  • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov a
  • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov.        

Všetky ohlásenia obsahujú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v SR výrobcami zastúpenými OZV ENVI - PAK. Taktiež sú v ohláseniach v súlade so zákonom uvedené presné množstvá zozbieraných odpadov, ako aj odpadov z obalov a tiež množstvá, ktoré boli prostredníctvom nášho systému zhodnotené a recyklované.

Všetkým partnerom ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom období.

ENVI - PAK