24. 03. 2014

<h1>Operačný program Kvalita životného prostredia v medzirezortnom pripomienkovaní</h1>

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 3. 2014 zverejnilo MŽP SR návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) do medzirezortného pripomienkového konania.

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. 3. 2014 zverejnilo MŽP SR návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) do medzirezortného pripomienkového konania.

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Obsah operačného programu

OP KŽP obsahuje 5 prioritných osí:

1.    udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,

2.    adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami,

3.    podpora riadenia rizík riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenými zmenou klímy,

4.    energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo,

5.    technická pomoc

Každá prioritná os sa ďalej člení na jednotlivé investičné priority, pričom v prioritnej osi 1 je obsiahnutá investičná priorita v oblasti odpadového hospodárstva s názvom „Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie.“

Táto investičná priorita v sebe zahŕňa viacero aktivít súvisiacich s predchádzaním vzniku odpadov, podporou triedeného zberu odpadov, recykláciou nie nebezpečných a nebezpečných odpadov, ako aj vybudovaním jednotného monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania je možné uplatniť pripomienky k predloženému materiálu do 2. 4. 2014.

O ďalšom vývoji a zmenách OP KŽP Vás budeme priebežne informovať.

Plné znenie

S kompletným obsahom dokumentu OP KŽP sa môžete oboznámiť TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk