OZV ENVI - PAK plní ciele zberu aj limity recyklácie
OZV ENVI - PAK je nielen líder na trhu, ale aj spoľahlivý partner, ktorý sa správa zodpovedne voči všetkým zazmluvneným stranám. Všetci partneri si tak môžu byť istí, že budú mať splnené všetky zákonné povinnosti. Vrátane cieľov zberu, ktoré každoročne nárastovo stanovuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Ministerstvo stanovilo cieľ zberu pre OZV ENVI - PAK na obdobie od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 na 101 788,31 t. V obciach, v ktorých zabezpečuje triedený zber OZV ENVI - PAK, bolo v tomto období spolu vyzbieraných 117 461,842 t. ENVI - PAK tak splnil ciele zberu za výrobcov zapojených v systéme na 115,4 %. 

Na obdobie od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 ministerstvo stanovilo OZV ENVI - PAK cieľ zberu na 123 369,01 t, čo je o takmer 22 tisíc ton viac, ako bol stanovený cieľ v predchádzajúcom období. Pri objeme zberu na obyvateľa je každé zlepšenie (každý ďalší kilogram) výzvou, avšak vďaka medzinárodnému know-how, kontinuálnej osvete a vzdelávaniu v obciach si OZV ENVI - PAK trúfa splniť aj tieto ciele zberu.

Triedenie s OZV ENVI - PAK

Medziročne (2018 a 2019) opäť narástlo množstvo vyzbieraného triedeného odpadu v obciach a mestách, kde ENVI - PAK organizuje a financuje triedený zber.

V medziročnom porovnaní rokov 2018 a 2019 v obciach, kde ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber, narástlo vyzbierané množstvo o 31,39 %. Najväčší percentuálny nárast bol zaznamenaný v komodite VKM (37,59 %). Nárast v papieri a plastoch bol skoro rovnaký, okolo 34,5 %.

Zvýšila sa  vyťažiteľnosť (množstvo vytriedeného odpadu na obyvateľa za rok) v každej komodite a to v priemere o 9,85 %. Výsledkom bolo, že každý obyvateľ v takejto obci vytriedil celkom o 19,85 % viac odpadu. Čo nám potvrdzuje fakt, že správne manažovanie systému triedeného zberu, ako aj vzdelávacie a propagačné aktivity, ktoré ENVI - PAK pravidelne robí, majú očakávaný efekt.

Efektivita zberu (g/l) sa zvýšila v priemere o 6,54 %. Čo potvrdzuje, že poskytnutá infraštruktúra (nádoby a vreciach na triedenie odpadu pre obyvateľov) sa využíva stále efektívnejšie a zberové spoločnosti vyvážajú v kontajneroch menej vzduchu. Potešiteľné je zvýšenie efektivity zberu najmä pri papieri +10,53 % a skle + 8,46 %.

S efektivitou zberu súvisí aj hustota zbernej siete, ktorú meriame v litroch na obyvateľa. Čím je tento ukazovateľ vyšší, tým viac priestoru má obyvateľ na triedenie odpadu. Hustotu zbernej siete sme zvýšili skoro o štvrtinu (+23,32 %), čo je pri počte obyvateľov v obciach, v ktorých manažuje triedený zber ENVI - PAK, obrovské číslo. V roku 2019 mal každý obyvateľ k dispozícii na triedenie odpadu 1 163,58 l. Ak by sme tento objem prerátali na 110  l zberné nádoby, tak pre každého obyvateľa v zazmluvnených obciach poskytuje ENVI - PAK ročne desať takýchto zberných nádob. V prípade štvorčlennej rodiny, je to teda viac než 40 takýchto nádob na rok. Samozrejme, ide o prepočet, mnohé obce a mestá majú zavedený vrecový zber alebo zber z väčších kontajnerov v prípade sídlisk. Hustota zbernej siete sa najviac zvýšila pri plastoch + 27,71 % a papieri + 21,73 %.

Vyťažiteľnosť triedenia OZV ENVI - PAK v rámci Slovenska

Vyťažiteľnosť je množstvo odpadu, ktorý vytriedi jeden obyvateľ za rok. Ak sa pozrieme na vyťažiteľnosť OZV ENVI - PAK a celkovú vyťažiteľnosť SR v roku 2019, tak zistíme, že celkovo občan v obciach v ktorých organizuje triedený zber  OZV ENVI - PAK vytriedi 55 kg ročne, pričom slovenský priemer je o 32,3 % nižší, teda len 41,6 kg/obyvateľa.

Až 62,51 % z celkového množstva odpadu, ktoré vyzbiera OZV ENVI – PAK v obciach, sa vyzbiera v zberných nádobách (kontajnery a vrecia), ostatné množstvá odpadu z obcí pochádzajú z mobilných zberov, školských zberov a výkupní.

Z porovnaní vyplýva, že napríklad prostredníctvom zberných nádob a vriec vyzbierame až 99,66 % plastu a  až 98,43 % VKM (tzv. tetrapakov). Pri papieri vyzbierame prostredníctvom nádob/vriec 56,26 %, ostatný papier zberáme cez školské zbery, mobilné výkupy a výkupne.

OZV ENVI - PAK je už vyše 17 rokov relevantným, stabilným a spoľahlivým partnerom výrobcov a obcí. Vďaka výrobcom, ktorí svojimi príspevkami financujú systém, prejavujú neskrývaný záujem o udržateľnosť v celom životnom cykle obalov, ako aj nasadeniu najmä regionálnych manažérov OZV ENVI - PAK, ktorí na dennej báze manažujú systémy triedeného zberu v obciach a individuálne posudzujú potreby jednotlivých obcí, sa nám darí plniť stanovené ciele zberu.

ENVI - PAK si preto trúfa povedať:

  • že je pripravený naďalej tieto systémy rozvíjať a zveľaďovať tak, aby sme tu všetci mali čo najčistejšie životné prostredie a také ho zanechali aj budúcim generáciám,
  • že je pripravený plniť ciele, ktoré stanovuje slovenská aj európska legislatíva na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov aj výrobcov samotných.

Plnenie cieľov zberu v nasledujúcom období

Od druhého polroku 2021 budú platné nové ciele zberu na sledované obdobie 2021-2022 a opäť príde k nárastu požadovaného množstva vyzbieraných odpadov. Ak by zostala úroveň triedeného zberu a produkcia zmesového komunálneho odpadu na aktuálnej úrovni, tak cieľ zberu pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022 by mal byť stanovený vo výške 312 000 ton. Toto množstvo reprezentuje priemernú vyťažiteľnosť 57 kg/obyvateľ/rok a potrebný nárast triedeného zberu medziročne o viac ako 50 000 ton. Preto je veľmi dôležité, aby OZV  mala vyvážené portfólio obcí s efektívnym systémom triedeného zberu a zároveň skúsenosti s tým ako kontinuálne navyšovať množstvá vytriedených odpadov. ENVI - PAK si dlhodobo zakladá na rozvoji triedeného zberu v obciach, ktorý zveľaďuje a rozvíja a tým pádom vie garantovať plnenie veľmi ambicióznych, každoročne narastajúcich cieľov zberu.