30. 09. 2022
Správa o činnosti

Správa o činnosti za 2. štvrťrok 2022

Správa o činnosti za 2. štvrťrok 2022

Už 19 rokov zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu, čím plníme povinnosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov. V 2. štvrťroku 2022 sme v zazmluvnených obciach zabezpečovali a zlepšovali triedený zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov.

Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK aj v 2. štvrťroku 2022 financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov. Tým sa šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradia občania, ale výrobcovia.


OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.