31. 07. 2019

OZV ENVI - PAK v druhom štvrťroku 2019

OZV ENVI - PAK v druhom štvrťroku  2019
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 15 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

OZV ENVI - PAK aj v druhom štvrťroku pomáhala obciam a mestám k neustálemu zlepšovaniu systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie. Mohlo sa to uskutočniť vďaka výrobcom, s ktorými má OZV uzatvorené zmluvné vzťahy. Obciam a mestám sme pomocou článkov pomáhali informovať občanov o tom, čo sa deje s odpadom po vytriedení a vyhodení, takisto sme upriamili pozornosť na to, prečo je potrebné triediť kovové obaly a drobný kovový odpad. Už po druhýkrát sme publikovali rebríček samospráv podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadov. Pre pedagógov základných škôl sme pripravili odborné školenie pod názvom Vek smetí, kde sa interaktívnou formou ukázalo pedagógom, ako ešte lepšie naučiť žiakov správať sa zodpovednejšie voči životnému prostrediu a prečo je dôležité správne triediť odpad.

Nezabúdame ani na výrobcov a ich zamestnancov. Výrobcovia mohli absolvovať niekoľko bezplatných seminárov, ktoré sa týkali odpadovej legislatívy, ekodizajnu ako i aktuálne informácie o stratégii EÚ v oblasti plastov. Zamestnanci mnohých firiem, ktoré si plnia povinnosti prostredníctvom OZV ENVI - PAK, sa mohli priamo na mieste svojho pracoviska dozvedieť viac o tom prečo je dôležité odpad triediť a akým spôsobom sa jednotlivé odpady zhodnocujú. 

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2019. Spoločnosť ENVI - PAK sa tak už po druhýkrát zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality a povzbudením pre obchodných partnerov pri ich rozhodnutiach. Viac o aktivitách OZV ENVI - PAK nájdete v správe o činnosti za 2. štvrťrok: správa o činnosti 2Q 2019