31. 07. 2020
Správa o činnosti

OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2020

OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2020

ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Financuje triedený zber v obciach a mestách na Slovensku v zmysle zákona, a to už od roku 2003, čím je najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku.OZV ENVI - PAK V DRUHOM ŠTVRŤROKU 2020

Aj v druhom štvrťroku 2020 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.


Taktiež sme hradili náklady na triedený zber, výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým sme šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.


Okrem toho sme taktiež vzdelávali občanov v triedení odpadov – pripravili a sprístupnili sme na www.envipak.sk vzdelávacie materiály určené na environmentálnu výchovu detí a mládeže, ale aj pre širokú verejnosť. Distribuovali sme motivačné plagáty o stláčaní odpadu, letáky i nálepky na kontajnery zamerané na správne triedenie a článok o plastoch.


OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v druhom štvrťroku 2020, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete tu.