30. 04. 2019

OZV ENVI - PAK v prvom štvrťroku 2019

OZV ENVI - PAK v prvom štvrťroku  2019
ENVI - PAK podporuje triedeným zberom odpadov z obalov čistejšie Slovensko. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.

OZV ENVI - PAK aj v prvom štvrťroku pomáhala obciam a mestám k neustálemu zlepšovaniu systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie. Mohlo sa to uskutočniť vďaka výrobcom, s ktorými má OZV uzatvorené zmluvné vzťahy. Obciam a mestám sme pomocou motivačných plagátov pomáhali informovať občanov o tom, čo všetko sa dá z vytriedeného odpadu vyrobiť, ale aj o význame značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi. 

Nezabúdame ani na výrobcov a ich zamestnancov. Výrobcovia mohli absolvovať niekoľko bezplatných seminárov, ktoré sa týkali odpadovej legislatívy, ako i aktuálne informácie o stratégii EÚ v oblasti plastov. Zamestnanci mnohých firiem, ktoré si plnia povinnosti prostredníctvom OZV ENVI - PAK, sa mohli priamo na mieste svojho pracoviska dozvedieť viac o tom, prečo je dôležité odpad triediť a akým spôsobom sa jednotlivé odpady zhodnocujú.

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila už po druhýkrát spoločnosti ENVI - PAK cenu Slovak Business Superbrands 2019. Spoločnosť ENVI - PAK sa tak zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality a povzbudením pre obchodných partnerov pri ich rozhodnutiach. Viac o aktivitách OZV ENVI - PAK nájdete v správe o činnosti za 1. štvrťrok: správa o činnosti Q1-2019.