31. 01. 2020

OZV ENVI - PAK v štvrtom štvrťroku 2019

OZV ENVI - PAK v štvrtom štvrťroku 2019
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 15 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.

I počas štvrtého štvrťroka 2019 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.

Taktiež sme hradili náklady na triedený zber, výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým sme šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Nezabudli sme vzdelávať občanov v triedení odpadu – organizovali sme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov, vrátane bezplatných odborných seminárov a školení. Učili sme triediť odpad deti a pomáhali vzdelávať občanov obcí, v rámci čoho sme im napríklad poskytli aj motivačný vianočné plagáty.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách vo štvrtom štvrťroku 2019, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.