29. 01. 2021

OZV ENVI - PAK v štvrtom štvrťroku 2020

OZV ENVI - PAK v štvrtom štvrťroku 2020
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už viac ako 17 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

Aj počas štvrtého štvrťroka 2020 sme vďaka výrobcom, ktorým plníme povinnosti, v zazmluvnených obciach zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.

Taktiež sme hradili náklady na triedený zber. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým sme šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Aj v čase lockdownu sme pokračovali vo vzdelávaní občanov obcí v triedení odpadu –  poskytovali im letáky, zberové kalendáre, ale aj plagáty s radami, ako osláviť Vianoce ekologickejšie. Keďže sa náš život presunul najmä pred obrazovky a monitory, predstavili sme krátke náučné a pritom zábavné videá o triedení papiera, plastov a skla. Videá upozorňujú na problematické druhy odpadov, ktoré patria, či naopak nepatria, do triedeného zberu. Okrem toho aj krátko a názorne vysvetľujú, čo sa deje s odpadom potom, ako sa správne vytriedi.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v štvrtom štvrťroku 2020, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.