31. 03. 2023
Správa o činnosti

Správa o činnosti za 4. štvrťrok 2022

Správa o činnosti za 4. štvrťrok 2022

Posledný štvrťrok 2022 bol bohatý na konferencie, ale aj na rôzne komunikačné a vzdelávacie aktivity.

V poslednom kvartáli minulého roka sme pokračovali v informačnej kampani "Zálohujme, ale nezabúdajme triediť", ktorú sme realizovali pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Kampaň sme na konci roka podporili  „ENVIshow”: Talkshow, v ktorej na obale záleží, kde sme pozvali do diskusie zástupcov výrobcov a populárnych influencerov. Talkshow moderoval Matej "Sajfa" Cifra. 


ENVI - PAK sa zúčastnil konferencií Back to the future, Green manažment 2022, ktorú organizoval týždenník TREND, Enviromanagement 2022 či kongresu OBALKO. Behaviorálny projekt, zameraný na znižovanie litteringu v mestách a obciach sme predstavili na cirkulárnych raňajkách Circular Slovakia. Vzdelávanie o triedení odpadu sme uskutočnili prezenčne pre viacerých našich klientov. Pokračovali sme v online vzdelávaní klientov a samospráv.


Deti prvého stupňa základných škôl sme vzdelávali  o správnom triedení odpadu aj prostredníctvom nového česko-slovenského projektu v spolupráci s Karlovarským hudobným divadlom detí vo vybraných slovenských mestách. Divadelno-hudobné predstavenie s environmentálnym obsahom pod názvom O Balynce, dobrém štěněti sa u detí stretlo s veľkým nadšením.


OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.