OZV ENVI - PAK v treťom štvrťroku 2020
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už viac ako 17 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

Aj počas tretieho štvrťroka 2020 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.

Taktiež sme hradili náklady na triedený zber. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým sme šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Nezabudli sme vzdelávať občanov v triedení odpadu – učili sme triediť odpad deti a pomáhali vzdelávať občanov obcí, v rámci čoho sme im napríklad poskytli letáky, ale aj plagáty s informáciami Čo nepatrí do triedeného zberu, direct mail s názvom Všetko, čo potrebujete vedieť o papieri. Zároveň sme motivovali ľudí v rámci kampane Vezmi si ma, zapojili sme sa do Svetového čistiaceho dňa, ktorý spolu s nami podporili aj mnohé obce a pomohli tak vyčistiť Slovensko od odpadu. Aktivitami na boj proti litteringu sme podporili aj najväčšie dobrovoľnícke podujatie na Slovenku Naše Mesto.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v treťom štvrťroku 2020, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.