21. 05. 2019
Článok

OZV ENVI - PAK súčasťou diskusie o splnení odvážnych európskych cieľov v odpadovom hospodárstve

OZV ENVI - PAK súčasťou diskusie o splnení odvážnych európskych cieľov v odpadovom hospodárstve

ENVI - PAK spolu so Zastúpením Európskej komisie v SR, reprezentantmi Ministerstva životného prostredia, Združenia miest a obcí SR, INCIENu, výrobcov, zástupcu aliancie EXPRA a ďalšími odborníkmi na odpady diskutoval 16. mája 2019 o dôležitých výzvach v oblasti odpadového hospodárstva.

Ak ich Slovensko nezačne riešiť čím skôr, nepodarí sa splniť ambiciózne európske ciele, zhodli sa účastníci. Diskusia bola organizovaná portálom Euractiv a zaznelo v nej množstvo podnetných pripomienok o tom, ako riešiť problematiku komunálnych odpadov, ktorých vzniku sa nepodarilo zabrániť. 

Väčšina zmesového odpadu končí na skládkach

Slovensko v súčasnosti recykluje iba 30 % komunálneho odpadu, čiže odpadu, ktorý pochádza z domácností. Podľa európskej legislatívy však recyklácia musí do roku 2020 dosiahnuť 50 % a do roku 2035 až 65 % všetkého komunálneho odpadu. „Zaujíma nás najmä to, ako zlepšiť triedenie odpadov, teda ako docieliť, aby v čiernych košoch so zmesovým odpadom končilo čo najmenej odpadu. Iba tak zabezpečíme, aby čo najmenej odpadu končilo na skládkach,“ vysvetlila Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.  Na skládkach dnes končí ročne až 87 % zo zmesového komunálneho odpadu. Predstavuje to viac ako milión ton. Cieľom je zníženie na 10 %, čo znamená približne 120 000 ton. Nováková tiež pripomenula, že zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa od roku 2016 každoročne zvýšilo triedenie odpadu o päť percent, pričom predtým predstavoval nárast iba jedno percento.

Zlepšenie spočíva v intenzifikácii triedeného zberu a dotrieďovaní odpadov

Spomínaných 120 000 ton odpadu sú tzv. nevytriediteľné zložky. Ostatné odpady, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade budú musieť byť vytriedené, a tým vlastne odklonené od skládkovania. „Pomohlo by, ak by sa triedený zber intenzifikoval, napríklad tak, že by sa nastavili ciele nielen pre obaly/neobaly, ale aj pre iný typ odpadov. Najväčší potenciál je v biologicky rozložiteľnom odpade, potravinách, textile, hygienických potrebách alebo drobných stavebných odpadoch,“ hovorí Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK.

Dôležité sú tiež papier, VKM, plasty, sklo a kovy. Do roku 2020 musia výrobcovia zabezpečiť nárast zberu týchto zložiek minimálne vo výške 50 %, teda o viac ako 165 tisíc ton. „V druhom kroku je preto potrebné vypracovať koncept vybudovania mechanicko-biologických úpravní, ktoré zabezpečia dotriedenie biologicky rozložiteľného odpadu a zvyškové množstvá skla, plastov, kovov nesprávne odhodené do zmesového komunálneho odpadu,“ dodáva Vandák.

Zodpovednosť si musíme deliť

OZV ENVI - PAK už dlhodobo prezentuje filozofiu, že zodpovednosť za životné prostredie musí byť primerane rozdelená medzi všetkých zainteresovaných. „Svoj diel zodpovednosti musia niesť i občania – spotrebitelia, pretože primárne na ich správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť. Preto je dôležitou súčasťou riešení aj intenzívna osveta o potrebe a význame triedenia,“ zdôraznila Hana Nováková.  Joachim Quoden, výkonný riaditeľ Európskej aliancie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EXPRA) dodal: „Skúsenosti zo 17 krajín, ktoré sú súčasťou našej aliancie, ukazujú, že dôležitú úlohu tiež zohráva samospráva a výrobcovia. Tí musia vo vzájomnej spolupráci vytvoriť občanom primerané podmienky na to, aby sa mohli správať zodpovedne a odpad triediť. Nezanedbateľnú úlohu má samozrejme aj štát. Ten musí vytvoriť stabilné a efektívne  pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie,“ uzatvára Quoden.