OZV ENVI-PAK v treťom štvrťroku 2018

ENVI-PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už od roku 2003. ENVI-PAK je transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Jej prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.

OZV ENVI-PAK aj v treťom štvrťroku pomáhala obciam a mestám k neustálemu zlepšovaniu systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie. Mohlo sa to uskutočniť vďaka výrobcom, s ktorými má OZV uzatvorené zmluvné vzťahy. Obciam a mestám sme pomocou článkov pomáhali informovať občanov o tom, čo sa deje s odpadom po vytriedení a vyhodení, ako aj o ceste, ktorú podstúpi vrece, do ktorého sa triedi odpad v domácnostiach.  Ako prvá OZV sme publikovali rebríček samospráv podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadov. Okrem toho sa na odbornom seminári mohli obce a mestá, ktoré skončili na spodných priečkach rebríčka učiť od obcí, ktoré v rebríčku skončili medzi najlepšími a spoločne tak zlepšovať efektivitu a vyťažiteľnosť.

Nezabúdame ani na výrobcov a ich zamestnancov. Výrobcovia mohli absolvovať niekoľko bezplatných seminárov, ktoré sa týkali odpadovej legislatívy, ekodizajnu ako i aktuálne informácie o stratégii EÚ v oblasti plastov. Zamestnanci mnohých firiem, ktoré si plnia povinnosti prostredníctvom OZV ENVI-PAK, sa mohli priamo na mieste svojho pracoviska dozvedieť viac o tom prečo je dôležité odpad triediť a akým spôsobom sa jednotlivé odpady zhodnocujú. 

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council programu Slovak Superbrands udelila spoločnosti ENVI-PAK cenu Slovak Business Superbrands 2018. Spoločnosť ENVI-PAK sa tak zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality a povzbudením pre obchodných partnerov pri ich rozhodnutiach. Viac o aktivitách OZV ENVI-PAK nájdete v správe o činnosti za 3. štvrťrok: správa o činnosti Q3-2018.