POH Trenčianskeho kraja vstúpi do účinnosti od 4. 1. 2014

Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 12. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín.

Vo Vestníku vlády SR bola dňa 20. 12. 2013 zverejnená VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín č. 1/2013 zo 4. 12. 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011 – 2015. POH nadobúda účinnosť 4. 1. 2014.

Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce z Trenčianskeho kraja plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

Povinnosť vypracovať POH

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má povinnosť vypracovať POH ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (drobné stavebné odpady) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorého sa tieto práce vykonávajú.

Stav schvaľovania

SAMOSPRÁVNY KRAJ STAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015 Platí od 29. 11. 2013
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015 Platí od 4. 1. 2014
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015 Platí od 15. 10. 2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

Dokumenty k POH

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

 

Oprávnená organizácia ENVI - PAK ponúka svojim klientom pomoc – vypracujeme pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk