20. 01. 2009

<h1>Prezident Ivan Gašparovič vrátil do parlamentu kontroverznú novelu zákona o odpadoch</h1>

Dňa 31.7.2009 prezident Slovenskej republiky vrátil zákon z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Národnej rade Slovenskej republiky.

Vážení klienti,

v rámci legislatívneho servisu si Vám opätovne dovoľujeme priniesť najnovšie informácie z legislatívnej oblasti odpadového hospodárstva.

Dňa 31.7.2009 prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9280

Zoznam výhrad a návrhov

V čl. II bod 3. sa v správe tlačového oddelenia uvádza: „3. Podľa § 44 ods. 1 prvej vety, § 44a ods. 1 prvej vety a § 48 ods. 1 a 2 prvej vety zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platiť príspevok do Recyklačného fondu sú povinní a) výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch, b) výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch, c) výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera a d) výrobca a dovozca skla (vrátane obalového a tabuľového obločného skla), ako aj dovozca výrobkov balených v sklených obaloch. Táto povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu sa nevzťahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu (§ 44 ods. 1 druhá veta, § 44a ods. 1 druhá veta a § 48 ods. 1 a 2 druhá veta zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Platiť príspevok do Recyklačného fondu podľa § 46 ods. 1 a 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov sú povinní výrobca a dovozca výrobkov z polyetyléntereftalátu, z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a polyvinylchloridu (ide o výrobky z plastov) a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch.

Táto povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu sa nevzťahuje na suroviny, predlisky, vlákna a na obaly z polyetyléntereftalátu, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu. Rovnako sa povinnosť platiť príspevok do Recyklačného fondu nevzťahuje na suroviny, vlákna a výrobky z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a polyvinylchloridu určené na priemyselné použitie a na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.“

Podľa čl. I 48. bodu, 49. bodu a 50.bodu schváleného zákona sa vypúšťajú ustanovenia resp. ich časť, podľa ktorých sa na obaly a na suroviny, predlisky, vlákna a výrobky z niektorých materiálov už nevzťahuje „oslobodenie” od povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu.“

Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky zákon pri opätovnom prerokovaní schválila so zmenami uvedenými v časti III, pričom v bode 3. čl. III sa uvádza:

„3. V čl. I 48. bod, 49. bod a 50. bod sa vypúšťajú. Doterajší 51. bod až 175. bod sa označujú ako 48. bod až 172. bod.“

alebo

ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli zmeny navrhované v treťom bode III. časti rozhodnutia, treba schváliť túto zmenu:

Čl. II znie:

„Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem § 48e písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 a okrem zmien v § 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 46 ods. 1, § 46 ods. 2, § 48 ods. 1, § 48 ods. 2 a § 54i ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.”.

Podľa Harmonogramu schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2009 bude prvé zasadnutie 8.9.2009. O procese a dátume opätovného prerokovania návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Národnou radou, ktorý určí predseda parlamentu uznesením, Vás budeme priebežne informovať.