12. 10. 2021

Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK

Prieskum potvrdil spokojnosť výrobcov so službami OZV ENVI - PAK
Výrobcovia majú množstvo povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Ten im umožňuje plniť ich prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. V roku 2020 zabezpečoval plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov a v ich mene riadil a financoval triedený zber v 1 238 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavovalo službu pre viac ako 2,4 milióna obyvateľov.

ENVI - PAK pôsobí na slovenskom trhu viac ako 18 rokov

Počas celého tohto obdobia poskytoval podľa referencií od klientov kvalitné služby a promptne reagoval na požiadavky svojich klientov a partnerov. Práve kvalitou poskytovaných služieb si zabezpečuje vedúcu pozíciu na trhu. Jednou z možností, ako získava spätnú väzbu, sú anonymné dotazníky spokojnosti. Posledné kolo takéhoto prieskumu spoločnosť zrealizovala v lete 2021. Dotazník vyplnilo až 63 % klientov OZV ENVI - PAK a z nich 98 % respondentov odpovedalo na všetky otázky. Prieskum potvrdil, že výrobcovia sú s poskytovanými službami mimoriadne spokojní a vítajú aj tie nad rámec zákona.

Za najväčší prínos klienti považujú plnenie záväzných cieľov a limitov OH

Za najväčší prínos, ktorý výrobcom prináša spolupráca v rámci zákonných povinností, je plnenie záväzných cieľov a limitov OH v oblasti nakladania s odpadmi (94 %). Práve garancia, že ENVI - PAK splní tieto povinnosti, je dôvodom spolupráce pre 74 % klientov:

Aké ďalšie služby sú pre rozhodovanie výrobcov pri výbere OZV dôležité?

Podľa výsledkov prieskumu z leta 2021 považuje až 48 % klientov za dôležité pre ich rozhodnutie o výbere OZV odborné semináre a legislatívny servis a pre 37 % výrobcov dáva váhu medzinárodnému pôsobeniu OZV ENVI - PAK (členstvá v systémoch, organizáciách či alianciách). 13 % z odpovedí ukázalo, že výrobcovia prihliadajú aj na to, v ktorých mestách a obciach OZV pôsobí a financuje triedený zber.

Služby nad rámec zákona

Okrem zákonných povinností poskytuje ENVI - PAK svojim klientom množstvo služieb nad rámec zákona. Okrem už spomínaných odborných seminárov a vzdelávacích videí je to napríklad výpočet úspory emisií a CO2 podľa medzinárodnej metodiky vyvinutej spoločnosťou BIO by Deloitte, či elektronické podávanie výkazov.

Navyše ENVI - PAK ponúka aktívnu spoluprácu a pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov, sledovanie legislatívnych zmien a zastupovanie záujmov výrobcov. K ďalším službám patria audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta, bezplatné odborné semináre a školenia, odborné poradenstvo, bezplatné právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského aj medzinárodného práva, ale napríklad aj zabezpečenie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektro odpadu.

Aj vzdelávanie a komunikáciu považujú firmy za prioritu

Potvrdila to vysoká poznateľnosť web stránok envipak.sk (100 %), triedime.sk (65 %) a stránky projektu Zodpovedná spoločnosť (31 %). Klienti ich poznajú a vyhľadávajú na nich informácie. Uspokojivá je aj poznateľnosť iniciatívy zameranej na boj s voľne pohodeným odpadom Vezmi si ma. Jej rovnomennú web stránku pozná 29 % respondentov.

Zdrojom informácií z oblasti ochrany životného prostredia a odpadov sú pre výrobcov aj sociálne siete spoločnosti ENVI - PAK:

Výsledky dotazníka spokojnosti potvrdili správne nastavenie ENVI - PAK

Posledná otázka dotazníka bola výzvou na nápady, námety, postrehy, kritické pripomienky, ktoré sú pre nás podnetom na ďalšie skvalitňovanie služieb. „Rekordných 94 % klientov ohodnotilo naše služby ako kvalitné, uspokojivé, dostatočné, bez výhrad. Za námety, pripomienky a postrehy, ktoré sme od klientov formou dotazníka dostali, ďakujeme a veľmi si ich ceníme. Každý námet interne vyhodnotíme, aby sme aj naďalej prinášali nadpriemerné služby a poskytovali servis pre dosiahnutie spokojnosti klientov,“ prisľúbila Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti.