12. 12. 2019

Priority, ktoré môžu pomôcť transformovať odpadovú politiku Európskej únie

Priority, ktoré môžu pomôcť transformovať odpadovú politiku Európskej únie
Podporovať prechod na obehové hospodárstvo, resp. cirkulárnu ekonomiku v krajinách Európskej únie, znižovanie emisií skleníkových plynov či menšie využívanie prírodných zdrojov. To je len malá časť priorít, ktoré zverejnila The Waste Prevent Coalition (ktorú tvorí sedem európskych občianskych organizácií), ktorými chce podporiť predchádzanie vzniku odpadu či dizajn produktov.

Takmer 88 % použitých surovín sa v Európskej únií stratí pri ich prvom využití. To znamená, že len 11,7 % surovín  použitých v EÚ pochádza z recyklovaných výrobkov a z obnoviteľných materiálov, čím sa šetria základné suroviny. Na zvýšenie tohto čísla je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia - systémový prechod na obehové hospodárstvo, znížiť využívanie základných zdrojov v celej EÚ, zníženie emisie skleníkových plynov a úsilie o trvalo udržateľný rozvoj.

Na dosiahnutí tohto cieľa sa však musia podieľať všetky členské štáty Európskej únie. Akékoľvek nové legislatívne návrhy a stratégie, ale aj implementácia existujúcich, musia dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva únie t. j. predchádzať vzniku odpadu vo všetkých odvetviach vrátane stavebníctva, odevného priemyslu, potravinárstva či elektra.  

Zaviesť ambiciózne ciele v súlade so zásadami odpadovej politiky EÚ

Tie by sa mali týkať hlavne záväzného cieľa znižovania odpadu a maximálneho limitu komunálneho odpadu vyjadreného v kilogramoch na obyvateľa za rok.

Nastaviť povinný cieľ do roku 2030 zredukovať potravinový odpad do 50 %

Všetky členské štáty by mali tento cieľ dosiahnuť prostredníctvom účinných opatrení, ktoré by zastrešovali všetky fázy potravinárskeho dodávateľského reťazca, od výroby po spracovanie, od maloobchodu až po konečného spotrebiteľa.

Definovať komplexné požiadavky na cirkulárny dizajn pre všetky produkty

Týmito požiadavkami by sa mala zabezpečiť trvanlivosť, opätovná využiteľnosť a recyklovateľnosť produktov vyrobených zo zdravotne nezávadných materiálov, ktoré sú z trvalo udržateľných zdrojov.

Zaistiť bezpečné a zdravotne nezávadné materiálové toky

Nulové znečistenie a netoxické prostredie sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak sa zabráni používaniu látok, ktoré takéto znečistenie spôsobujú pričom sa postupne tieto látky vyradia prostredníctvom prísnych právnych predpisov, ktoré v súčasnosti chýbajú. Týmto škodlivým látkam sa dá predísť v nových aj recyklovaných výrobkoch iba tým, že sa zabezpečí verejný informačný systém o nebezpečných látkach prítomných v materiáloch, výrobkoch, recyklovaných výrobkoch a odpadoch.

Efektívne hospodárenie štátu

Členské štáty by mali pomocou svojich daňových systémov a finančných stimulov podporovať činnosti spojené s opakovaným využitím, napr. zníženou DPH na recyklované výrobky, zvýšenie dane z obalov na jedno použitie a pod. Domácnosti by sa mohli motivovať k menšej produkciu odpadov tým, že zaplatia len za toľko, koľko odpadu vyhodia.

Zvýšenie prevencie vzniku odpadov v organizáciách zodpovednosti výrobcov

Všetky organizácie zodpovednosti výrobcov by mali podporovať predchádzanie vzniku odpadov financovaním a podporou opätovného využitia odpadov a využívaním ekomodulácie.  

Podporovať výrobu opakovane použiteľných obalov

Prehodnotenie základných požiadaviek na obaly podľa smernice o obaloch a odpadoch z obalov by mali viesť k právnym predpisom so silným zameraním na dizajn pre opakované použitie. Materiáli by mali byť bez obsahu toxických látok a aj po dlhej dobe využívania recyklovateľné .

Väčšia kontrola a obmedzenie celosvetovej prepravy odpadov

Odpad by sa nemal prepravovať do krajín mimo EÚ, ktoré majú menej prísne predpisy a nedostatočnú recyklačnú infraštruktúru. Európa by namiesto toho mala znovu využiť a recyklovať svoj vlastný odpad čo najbližšie k jeho zdroju, čím by sa znížila i nezamestnanosť.

Postupné vyraďovanie spaľovní odpadov

Európska únia musí začať s postupným zatváraním existujúcich spaľovní odpadov a nebudovaním nových. Je to mimoriadne dôležité pre zlepšenie triedeného zberu a zabezpečenie dekarbonizácie hospodárstva únie.

Pre viac informácií navštívte: https://zerowasteeurope.eu/10-priorities-to-transform-eu-waste-policy/