Rozpor zákona č. 119/2010, Z. z. o obaloch so zákonom č. 362/2012 Z. z.

Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol zákon č. 362/2012 Z. z.

Dovoľujeme si Vás informovať o rozpore, ktorý do oblasti nakladania s obalmi preniesol od 1. 1. 2013 platný zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorého predmetom sú potraviny.

Rozpor v zákonoch

Rozpor sa dotýka predovšetkým nakladania so zálohovanými opakovane použiteľnými obalmi.

Podľa §6 ods. 5 zákona 119/2010 Z. z. o obaloch povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch sú povinní odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedli na trh alebo do obehu, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške.

To znamená, že podľa zákona o obaloch je obchodník povinný odobrať len druh a typ obalu, aký vo svojej prevádzke predáva, ale nemôže obmedziť množstvo, ktoré spätne odoberá.

Na druhej strane obchodník je chránený tým, že toto spätne odobrané množstvo musí od neho prevziať výrobca alebo dovozca, ktorý uvádza na trh výrobky v týchto obaloch.

Avšak zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných obchodných podmienkach ustanovuje ako jednu z neprimeraných podmienok aj vyžadovanie spätného odobratia takého obalového a odpadového materiálu, ktorý nepochádza z dodávky tovaru dodávateľa.

Uvedené obmedzenie množstva odobratých obalov je v kontexte s platnými ustanoveniami zákona o obaloch možné považovať za rozpor.

Viac informácií

V súvislosti s týmto rozporom sme požiadali Ministerstvo životného prostredia SR o stanovisko.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.