03. 10. 2013

<h1>Schválená novela zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov</h1>

Dňa 26. 9. 2013 bola na 75. schôdzi vlády SR schválená novela zákona č. 17/2004 Z. z.

Dňa 26. 9. 2013 bola na 75. schôdzi vlády SR schválená novela zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. Počas medzirezortného pripomienkového konania bolo podaných 96 pripomienok, z toho 25 zásadných. Počet akceptovaných pripomienok MŽP SR bolo 50, z toho 6 zásadných.

Predmet úpravy novely zákona

Predmetom úpravy schválenej novely zákona č. 17/2004 Z. z. je:

1) princíp rozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí,

2) návrh zákona zavádza možnosť využitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov aj v inej oblasti životného prostredia ako je odpadové hospodárstvo za splnenia ustanovených podmienok,

3) upravuje sankčný paragraf, vzhľadom na absenciu sankcií za porušenie niektorých povinností,

4) za významnú zmenu, ktorú obsahuje predkladaný materiál je určenie vybraných priemyselných odpadov, za ktoré sa navrhuje platiť vyšší poplatok za ich uloženie na skládke odpadov oproti doteraz ustanovenej výške 6,64 €/tonu, ak ide o odpad ostatný a 33,19 €/tonu, ak ide o odpad nebezpečný. Cieľom je odkloniť tieto vybrané odpady k iným alternatívnym spôsobom spracovania.

Dôležité termíny

Návrh zákona ide v súčasnej dobe do Národnej rady SR a po jeho schválení by mal nadobudnúť účinnosť dňa 01. 01. 2014.

Dňa 1. 10. 2013 bola do Zbierky zákonov odoslaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. 9. 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Obsah novely zákona

V novej vyhláške sú uvedené:

1) spôsoby vedenia evidencie o odpadoch, hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidencie o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov,

2) spôsoby zhodnocovania odpadov,

3) analytické kontroly nebezpečných odpadov a metódy analýz a skúšok odpadov,

4) spôsob označovania zariadenia na nakladanie s odpadmi,

5) podmienky na priestory zhromažďovania odpadov,

6) požiadavky na skládky a úložiská odpadov,

7) tlačivo evidenčného listu odpadu a spôsob ich vypĺňania,

8) tlačivo hlásenia o vzniku odpadu a spôsob ich vypĺňania,

9) vzor tlačiva - identifikačný list nebezpečného odpadu.

Plné znenie novely zákona

Novelu zákona č. 17/2004 Z. z. prerokovanú vládou SR si môžete prevziať TU.

Novelizovanú vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z. z. si môžete prevziať TU.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 / 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk