23. 09. 2021

Slovenské klimatické fórum 2021

Slovenské klimatické fórum 2021
ENVI - PAK bol rovnako ako v predošlom roku partnerom odbornej konferencie Slovenské klimatické fórum 2021, ktorá sa konala 9. septembra v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Konferencia HN events opäť spojila odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí diskutovali na témy udržateľnosti či cirkulárnej ekonomiky so zameraním na odpadové hospodárstvo a zero waste. Účelom podujatia bolo priniesť komplexný pohľad na momentálnu klimatickú situáciu.

Jeden z panelov diskusií sa venoval aj akčnému plánu pre odpadové hospodárstvo – budúcnosti klimatickej zmeny. Na túto tému diskutovali Hana Nováková – generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK, ktorá hodnotila vývin a nárast recyklácie na Slovensku od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, Martina Gaislová – riaditeľka spoločnosti JRK sa zamerala na súvislosť medzi klimatickou krízou a bioodpadmi a nakoniec Peter Šimurka – bývalý riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP, ktorý okrem iného hodnotil, či je Slovensko schopné do roku 2035 zvýšiť množstvo recyklácie a zároveň znížiť množstvo skládkovania odpadov.  

Hana Nováková zároveň zhodnotila rok pandémie a jej vplyv na množstvo odpadov uvedených na trh a triedenie v domácnostiach. "Slovensko od zavedenia RZV napreduje v triedení aj recyklácii a dobré výsledky nenaštrbila ani pandémia. Vďaka RZV každoročne stúpa množstvo vytriedeného odpadu – triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a dreva stúpol z necelých 168 000 ton v roku 2015 na takmer 606 000 ton v roku 2019. Nerastie len zber, ale aj recyklácia. V roku 2015 bola recyklácia v SR na úrovni 14,9 %, v roku 2019 to bolo 40,3 %. Toto napredovanie potvrdzuje aj Správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike za rok 2019, ktorú vydalo v roku 2020 MŽP SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia".

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na YouTube.