01. 02. 2023

Spoločnosť ENVI - PAK získala ocenenie GREEN BRANDS za udržateľné aktivity v oblasti spracovania odpadov

Spoločnosť ENVI - PAK získala ocenenie GREEN BRANDS za udržateľné aktivity v oblasti spracovania odpadov
OZV ENVI - PAK získala ocenenie za neustále zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ktorým zvyšuje úroveň zhodnocovania a recyklovania odpadu. Ocenenie kvality GREEN BRANDS Slovakia jej bolo udelené v kategórii Spoločnosť.

Organizáciu zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK založili v roku 2003 veľké medzinárodné a slovenské spoločnosti s cieľom priniesť na Slovensko znalosti a skúsenosti s fungovaním odpadového hospodárstva. V roku 2023 si spoločnosť pripomína už 20 rokov úspešnej činnosti, počas ktorej systematicky prispieva k zlepšeniu riadiacich postupov pre obmedzenie dopadov na životné prostredie a z dlhodobého hľadiska dosiahnutie udržateľného rozvoja v podnikaní. Generálna riaditeľka ENVI - PAK Hana Nováková sa teší dosiahnutým úspechom a postaveniu lídra na trhu, ktoré si OZV ENVI - PAK udržiava už 20 rokov. Podľa jej slov: “je za spoločnosťou úspešný príbeh plný zmien súvisiacich s často sa meniacou legislatívou, ale aj istôt pre výrobcov a samosprávy, ktorí sa mohli vždy spoľahnúť na kvalitné služby a stopercentný servis pre klientov, obce a mestá”.

ENVI - PAK zaviedol na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výrobky a obaly od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu ich životného cyklu. Za rok 2021 spoločnosť usporila za celý systém triedeného zberu odpadu 78 747 000 kg CO2, čo predstavuje 176 612 ušetrených jázd okolo Slovenska. Recykláciou odpadu v rokoch 2016 - 2021 OZV ENVI - PAK ušetrila 388 240 000 kg CO2. Všetky služby spoločnosti smerujú k ekonomickej a ekologickej udržateľnosti od hlavného predmetu činnosti (služby v oblasti odpadového hospodárstva), cez legislatívne poradenstvo, vzdelávanie až po spoločenskú zodpovednosť, ktorou sa ENVI - PAK riadi a praktikuje ju organizáciou vlastných alebo účasťou na iných environmentálnych podujatiach.

Odborne aj finančne podporuje ekologicky zaujímavé projekty ako Lifbee Academy, Biohackathon či medzinárodný program Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý funguje na Slovensku od roku 2010. Do programu Mladí reportéri pre životné prostredie je v súčasnosti zapojených 43 krajín z celého sveta, okrem európskych aj Spojené štáty, Čína, Austrália, Kanada a Brazília. V súčte medailových ocenení sú aj vďaka niekoľkoročnému mentoringu odborníkov z ENVI - PAK jednou z najúspešnejších krajín na svete už viac rokov za sebou.

ENVI - PAK je tiež držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD pre Slovenskú republiku. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. ZELENÝ BOD je ochranná známka na obaloch výrobkov tých výrobcov, ktorí sa zapojili do systému ZELENÝ BOD organizácie zodpovednosti výrobcov na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu obalového výrobku.

ENVI - PAK podporuje udržateľnosť aj permanentným vzdelávaním

ENVI - PAK je od roku 2021 členom platformy Circular Slovakia, prostredníctvom ktorej vyzýva na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny, k čomu inšpiruje aj súkromný, verejný a mimovládny sektor. Je tiež súčasťou projektu Komunálny materiálový kruh, ktorý realizuje spoločne s organizáciou Circular Shield. Riaditeľka oddelenia komunikácie OZV ENVI - PAK Katarína Kretter podporuje každý projekt či aktivitu, ktorá: “prispeje k čistejšiemu životnému prostrediu, vyššiemu podielu triedeného zberu, nižšiemu objemu skládkovania a udržateľnosti. Preto sa ENVI - PAK angažuje v mnohých environmentálnych a vzdelávacích aktivitách s dôrazom na vlastné projekty, akými sú v poslednom období najmä kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť či Behaviorálny projekt vedúci k znižovaniu voľne pohodeného odpadu.

Kampaňou Zálohujme, ale nezabúdajme triediť OZV ENVI - PAK apeluje na ľudí, aby zavedením zálohovania nápojových PET fliaš a plechoviek od minulého roka, naďalej poctivo triedili plastový a kovový odpad, ktorého je neporovnateľne väčší objem ako toho zálohovaného. ENVI - PAK spolu s Ústavom verejnej politiky FSEV UK a Behavioural Insights Teamom spustil v roku 2021 jedinečný projekt, ktorého cieľom je predchádzanie vzniku voľne pohodeného odpadu. Projekt identifikoval, akými behaviorálnymi technikami je možné motivovať ľudí, aby zmenili svoje správanie.

ENVI - PAK je tiež účastníkom konferencií o životnom prostredí, napríklad Enviromanagement, Slovenské klimatické fórum, Green manažment, Obalko a ďalších.

„Sme nesmierne potešení, že ocenenie GREEN BRANDS Slovakia získala spoločnosť ENVI - PAK, ktorá už 20 rokov neúnavne pracuje na zlepšení povedomia o efektívnom nakladaní s odpadmi a v tejto oblasti robí nezastupiteľnú osvetu. Vďaka značke, akou je ENVI - PAK je Slovensko udržateľnejšie, obce konajú zodpovednejšie a spotrebitelia uvedomelejšie", povedal András Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ GREEN BRANDS Slovakia.