30. 04. 2021

OZV ENVI - PAK V PRVOM ŠTVRŤROKU 2021

OZV ENVI - PAK V PRVOM ŠTVRŤROKU 2021
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona už 18 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.

Aj v prvom štvrťroku 2021 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.

Hradili sme aj náklady na triedený zber. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. Tým sme šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Taktiež sme vzdelávali občanov v triedení odpadov – kvôli pandemickej situácii najmä prostredníctvom sociálnych sietí a nášho webu www.envipak.sk, kde sú prístupné vzdelávacie materiály určené na environmentálnu výchovu detí a mládeže, ale aj pre širokú verejnosť. Distribuovali sme motivačné plagáty o stláčaní odpadu, letáky i nálepky na kontajnery zamerané na správne triedenie a články o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade, ale aj o budúcom zálohovaní.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v prvom štvrťroku 2021, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.