30. 06. 2023

Správa o činnosti za 1. štvrťrok 2023

Rok 2023 je pre spoločnosť ENVI - PAK okrúhlym dvadsiatym rokom od jej založenia. V tomto významnom roku sa stala čerstvým držiteľom ekologickej značky GREEN BRANDS Slovakia. Toto ocenenie, udelené audítorskou spoločnosťou GREEN BRANDS Organisation so sídlom v Nemecku, získala za vysokú úroveň ekologickej udržateľnosti a šetrnosti značky ENVI - PAK k životnému prostrediu. V silnej konkurencii bol ENVI - PAK tiež nominovaný na cenu Via Bona za unikátny behaviorálny projekt.

Tak ako v predošlých rokoch, pokračujeme vo vzdelávaní verejnosti, firiem a samospráv prostredníctvom prezentácií, účasti na verejných podujatiach, poskytovaní informačných materiálov. ENVI - PAK posilňuje svoju pozíciu na trhu aj vďaka online komunikácii na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore.

OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.