29. 09. 2023

Správa o činnosti za 2. štvrťrok 2023

Počas druhého štvrťroka 2023 OZV ENVI - PAK oslávila dvadsiate narodeniny. Sme radi, že už dvadsať rokov prinášame na Slovensko princíp zodpovednosti výrobcov za odpady z obalov a vzdelávame obyvateľov v správnom nakladaní s odpadom.

V tomto štvrťroku sme spustili veľkú súťaž vo virtuálnom triedení problematických druhov odpadu, boli sme partnerom 23. ročníka Snemu ZMOS, ktorého sa zúčastnilo približne 1500 starostov a primátorov a realizovali analýzy voľne pohodeného odpadu. V spolupráci s HN Konferencie sme zorganizovali podujatie, na ktorom sme diskutovali so zástupcami obcí, výrobcov a politických strán o odpadovom hospodárstve v zelenej ekonomike.

Tak ako v predošlých rokoch, stále pokračujeme vo vzdelávaní verejnosti, firiem a samospráv prostredníctvom prezentácií, účasti na verejných podujatiach, poskytovaní informačných materiálov.

OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.