14. 02. 2019
Správa o činnosti

Sumárna evidencia odpadov v 4. štvrťroku 2018

Sumárna evidencia odpadov v 4. štvrťroku 2018

Pre rok 2019 na základe zmeny legislatívy – novely zákona o odpadoch vzniká organizácii zodpovednosti výrobcov povinnosť viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov a zverejniť ju na svojom webovom sídle:

množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 4. štvrťroku 2018: 15 825 t

množstvo vykúpených odpadov 4. štvrťroku 2018: 13 386 t