Sumárna evidencia odpadov za 2. štvrťrok 2020
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 2. štvrťrok 2020.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 2. štvrťroku 2020: 24 643 t

Množstvo vykúpených odpadov 2. štvrťroku 2020: 14 029 t   

Priebežné údaje sú platné k 12. augustu 2020.