Sumárna evidencia odpadov za 3. štvrťrok 2019

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2019.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 3. štvrťroku 2019: 36 392 t

Množstvo vykúpených odpadov 3. štvrťroku 2019: 2 574 t   

Údaje sú platné k 12. novembru 2019.