SUMÁRNA EVIDENCIA ODPADOV ZA 3. ŠTVRŤROK 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 3. štvrťrok 2021

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 3. štvrťroku 2021: 27 972 t

Množstvo vykúpených odpadov v 3. štvrťroku 2021:  4 783 t   

Priebežné údaje sú platné k 15. novembru 2021.