Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2021
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s., zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. štvrťrok 2021.

Množstvo oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v zazmluvnených obciach 4. štvrťroku 2021: 26 946 t

Množstvo vykúpených odpadov v 4. štvrťroku 2021:  6 976 t   

Priebežné údaje sú platné k 11. februáru 2022.