Triedený zber na Slovensku sa zlepšuje – aktuálne výsledky
O pár dní končí rok 2021 a práve záver roka je obdobím vyhodnocovania štatistických údajov zozbieraných a spracovaných za predchádzajúce obdobie – za rok 2020. Z dát vidieť, ako sa vyvíjala produkcia komunálneho odpadu obyvateľstva, koľko odpadu recyklujeme a naopak, koľko odpadu skončilo na slovenských skládkach. V plnení cieľov stanovených Európskou úniou sa Slovensko zlepšuje a systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov od svojho vzniku dosahuje každým rokom lepšie výsledky.

Produkcia smetí v roku 2020 rástla rýchlejšie ako spotreba domácností

Produkcia komunálneho odpadu od roku 2015 kontinuálne rastie, pričom v roku 2019 vyprodukoval každý občan 421 kg za rok a v roku 2020 predstavovalo toto množstvo až 433 kg na obyvateľa (bez zohľadnenia drobného stavebného odpadu). Pre porovnanie, priemerné množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa v EÚ v roku 2019 bolo 502 kg.

Dobrou správou pre Slovensko je, že napriek nárastu medziročného množstva komunálneho odpadu o 3 % (spotreba domácností medziročne narástla len o 0,9 %) sa zloženie komunálneho odpadu zlepšuje v prospech triedeného zberu. Slovenský občan vyprodukoval o 2 % menej zmesového odpadu oproti roku 2019, čo v roku 2020 predstavovalo 210 kg zmesového odpadu na obyvateľa.

Napredujeme v triedení vo farebných kontajneroch

Vďaka občanom v obciach triediacich sklo, plasty, papier, kovy a drevo sa v roku 2020 odarilo vyzbierať až 60 kg na obyvateľa, čo predstavuje oproti roku 2019 medziročný nárast až 8 %. Ak zoberieme do úvahy aj triedený zber elektra, batérií, biologicky rozložiteľného odpadu a šatstva, medziročný nárast triedeného zberu na Slovensku sa zlepšil až o 12 %.

Najviac sme sa zlepšili v triedení plastov

Z jednotlivých vytriedených zložiek bol najväčší percentuálny nárast v triedení zaznamenaný v komodite plasty (nárast o 19 %). Kovových obalov a skla sa vytriedilo medziročne o 10 % viac. „Vidíme veľký záujem a motiváciu hlavne zo strany výrobcov, ktorí v spolupráci so samosprávami chcú triedený zber aj naďalej rozvíjať. ENVI - PAK zastupujúc výrobcov prevádzkuje a financuje triedený zber v obciach tak, aby sa dosiahol najdôležitejší cieľ – zvyšovanie množstva vytriedeného odpadu. Pomáha v tom nielen osveta medzi obyvateľstvom, zvýšenie ceny za skládkovanie, ale najmä starostlivé sledovanie vývoja triedeného zberu zo strany OZV, vyhodnocovanie efektívnosti zberovej infraštruktúry a kvality dotrieďovania vzhľadom na požiadavky recyklátorov,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.

Prvýkrát skončila na skládkach menej ako polovica odpadu

Jedným z hlavných cieľov, ktoré nám Európska únia stanovila na rok 2035, je zníženie miery skládkovania, a to na úroveň 10 % komunálneho odpadu. Aj keď skládkovanie komunálneho odpadu z roka na rok klesá, stále máme na Slovensku značné rezervy. V roku 2020 prvýkrát v histórii skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (49,7 %).

K zníženiu miery skládkovania môže v budúcnosti pomôcť najmä triedenie kuchynského bioodpadu, ktoré je na Slovensku povinné od 01. 01. 2021. Práve táto zložka bola v minulosti v zmesovom odpade najviac zastúpená, tvorila z neho takmer 50 %. Zavedenie povinného triedenia kuchynského bioodpadu sa však v štatistikách prejaví až pri budúcoročnom vyhodnotení. Dnes by mal byť povinný zber bioodpadu zavedený vo všetkých mestách a obciach na Slovensku, s výnimkou Prešova, Bratislavy a Košíc. Prešov má výnimku do roku 2022, Bratislava a Košice sa pridajú v roku 2023.

Triedenie kuchynského bioodpadu pomôže znížiť objem zmesového komunálneho odpadu, zvýšiť recykláciu a najmä znížiť skládkovanie

Údaje Štatistického úradu, ale aj analýzy komunálneho odpadu, ktoré vykonáva OZV ENVI - PAK potvrdzujú, že nerastie len samotný triedený zber, každoročne narastá aj množstvo zrecyklovaných vytriedených zložiek. Kým pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2015 sa zrecyklovalo len približne 14,9 % vyzbieraného komunálneho odpadu, v roku 2020 sme na Slovensku dosiahli až 42,2 % (za rok 2019 EUROSTAT uvádza 38,5%).

Európske ciele pre recykláciu sú nastavené veľmi ambiciózne. Do roku 2025 by sme mali dosiahnuť mieru recyklácie 55 % a do roku 2035 až 65 %.

Smeruje Slovensko k splneniu cieľa v roku 2025? 

Podľa aktuálne dostupných dát áno. Či sa však podarí udržať pozitívny trend vývoja, naznačia už dáta za rok 2021. Práve tu sa prvýkrát prejavia zmeny spôsobené už spomínaným zavedením povinného triedenia bioodpadu. Vďaka tomuto opatreniu sa okrem nižšej miery skládkovania, znížia aj samotné objemy zmesového komunálneho odpadu a zvýši sa miera recyklácie. V roku 2022 ovplyvní triedený zber v obciach spustenie zálohovacieho systému, s čím bude súvisieť aj zmena štatisticky sledovaných údajov o komunálnom odpade.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov naštartovala udržateľný rozvoj triedeného komunálneho zberu odpadu

Od roku 2016, kedy bola RZV na Slovensku zavedená, každoročne rastie množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier a lepenka, sklo, plasty, kovové obaly, drevo). V roku 2020 bolo celkovo na Slovensku vyzbieraných 327 747 ton vytriedeného komunálneho odpadu, čo oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo vyzbieraných  303 164 ton, predstavuje nárast o viac ako  8 %. Od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 vzrástlo množstvo vytriedených zložiek už o viac ako 133 %. „V nastavení systému triedeného zberu, je vždy čo zlepšovať, ale je nespochybniteľné a preukazujú to i dáta, že je nastavený dobre, z roka na rok prináša lepšie výsledky,“ uzatvára Hana Nováková.