01. 07. 2020
Článok

Triedený zber pokračuje v raste. Nepokorila ho ani korona

Triedený zber pokračuje v raste. Nepokorila ho ani korona

Analýzy spoločnosti ENVI - PAK ukázali, že triedený zber na Slovensku sa naďalej rozvíja. Ani tohtoročná korona kríza sa nepodpísala na jeho úrovni v mestách a obciach. Triedený zber nezažil prudký pokles a nezáujem, ale naopak. Za prvý kvartál tohto roku prišlo k nárastu vo všetkých významných komoditách. Celkové zvýšenie dosiahlo až 15 %. Obce a mestá, v ktorých spoločnosť ENVI - PAK financuje triedený zber, tak pokračujú v nastolenom trende a postupne sa v nich zvyšujú množstvá vytriedeného odpadu.

OZV ENVI - PAK pravidelne vykonáva priebežné analýzy výkonnosti systému triedeného zberu na úrovni jednotlivých obcí. „Cieľom analýz je zachytiť možné odchýlky od štandardu a následne aj odstrániť prípadné problémy,“ uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI - PAK Roman Vandák. Posledné výsledky vyplývajú z analýzy, ktorú robila spoločnosť v priebehu apríla v 1 238 obciach a mestách, kde financuje triedený zber.

Nárast vyťažiteľnosti

Cieľom tejto analýzy bolo porovnať výkonnostné ukazovatele triedeného zberu oproti minulému roku a prvému štvrťroku tohto roka a taktiež prvé dáta z krízového obdobia, a tým pádom aj zachytiť dopady korony na triedený zber v obciach. „Výsledkom bolo, že korona neznížila výkonnosť triedeného zberu,“ povedal Vandák s tým, že práve naopak, vo všetkých významných komoditách (kovy, papier, plasty, sklo a VKM) prišlo k nárastu. Jedinou výnimkou bolo v tomto prípade drevo, kde došlo k poklesu. Zároveň doplnil, že celkovo narástla vyťažiteľnosť o vyše 15 %. Jeden obyvateľ v priemere za mesiac apríl vytriedil 4,03 kg odpadu.

„Pomohla“ k zvýšeným množstvám triedenia korona?

Nárast týchto komodít je trendom posledných rokov, čo potvrdzujú aj medziročné ukazovatele. Celkový zber triedeného odpadu v zmluvných obciach OZV ENVI - PAK medzi rokmi 2016 a 2019 narástol z 32,06 na 55,05 kg na obyvateľa, čo je nárast o 71,7 %.  Ako ukázala aj táto analýza, počas sledovaného obdobia (apríl 2020) rástli všetky hlavné zbierané materiály.

Triedený zber – porovnanie apríl 2019/apríl 2020:Najvyššie nárasty na obyvateľa boli zaznamenané pri kovových obaloch a nápojových kartónoch, nasledujú plasty. „Prejavilo sa, že  ľudia ostali doma, viac sa stravovali doma, viac nakupovali, samozrejme, aj balené výrobky. Pri kovoch a nápojových kartónoch je nárast najvýznamnejší, keďže ľudia vsádzali na trvanlivé potraviny do zásoby,“ komentuje výsledky analýzy Vandák. Rovnaké dáta je možné sledovať aj na strane balených výrobkov uvedených na trh. Ešte v marci, po nástupe korony, sa ľudia pripravovali na scenáre jej masového rozšírenia, nakupovali do zásoby a množstvo balených výrobkov uvedených na trh výrobcami zazmluvnenými v OZV ENVI - PAK stúplo o 9 %.


Zároveň je potrebné upozorniť na to, že napriek zvýšenému množstvo odpadu, ktorý vznikal v domácnostiach, ľudia pokračovali v nastolenom trende a odpad poctivo triedili. Zberové spoločnosti po počiatočných obavách nepoľavili a pokračovali v jeho zbere a dotrieďovaní.

Podarí sa splniť ambiciózne ciele zberu?

Množstvo vytriedeného odpadu na Slovensku každoročne rastie. Ambiciózne sú však aj ciele zberu stanovené ministerstvom životného prostredia. Pre tento rok je cieľ zberu pre ENVI - PAK  104 880 t, pričom za obdobie 2. polrok 2019 a 1. štvrťrok 2020 bolo vyzbieraných 85 620 t. Na to, aby spoločnosť splnila spomínaný cieľ, jej chýba niečo málo cez 19 000 t. „V prepočte na obyvateľa by mali obyvatelia v zazmluvnených obciach v záverečnom štvrťroku sledovaného obdobia  (2. kvartál 2020) vyzbierať minimálne 8 kg od každého občana,“ povedal Vandák s tým, že v 1. štvrťroku 2020 vyzbieral každý občan priemerne 11,42 kg. „Ak občania nepoľavia, cieľ zberu bude splnený,“ dodal Vandák.