15. 04. 2020
Článok

Triediť odpad počas koronakrízy je nevyhnutné, hovorí Európska komisia

Triediť odpad počas koronakrízy je nevyhnutné, hovorí Európska komisia

Medzinárodná aliancia EXPRA, ktorej zakladajúcim členom je i OZV ENVI - PAK, sa významnou mierou podieľala na príprave usmernenia Európskej komisie v súvislosti s odpadmi v čase koronakrízy, ktoré komisia vydala 14. apríla 2020.

EXPRA už od roku 2013 zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe.

Európska komisia v tomto dokumente definuje triedený zber ako nevyhnutnosť na zabezpečenie smerovania k odpadovému hospodárstvu a prízvukuje, že v kontexte koronakrízy je ešte dôležitejšie, aby občania správne triedili odpad a zabezpečili tak prísun recyklovateľného materiálu do zariadení na pracovanie odpadu. Komisia venovala osobitnú časť usmernenia podpore z fondov EÚ. Uvádza niekoľko zdrojov financovania, ktoré by mohol odpadový priemysel využiť na riešenie nedostatkov a problémov, ktoré vznikli počas koronavírusovej krízy, vrátane kohéznych fondov, iniciatívy na podporu reakcie na koronavírus či Fondu solidarity EÚ.

Odporúčania súvisiace s nakladaním s odpadmi

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz, podľa ktorého by sa dalo usudzovať, že štandardné postupy nakladania s odpadom z domácností sú nebezpečné alebo nedostatočné z hľadiska rizika prenosu infekcie COVID-19 alebo iných respiračných vírusov.

ECDC uznáva potrebu osobitných opatrení, pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu infekcie v prípade podozrivých alebo potvrdených prípadov koronavírusu v domácej karanténe:


  • V izbe pacienta by malo byť umiestnené samostatné vrece na odpad, do ktorého pacient vloží jednorazové ochranné pomôcky a papierové vreckovky bezprostredne po použití.
  • Rukavice a masky na tvár používané personálom by sa mali hneď po odchode z miestnosti pacienta okamžite vložiť do druhého odpadového vreca umiestneného pri dverách do pacientovej izby.
  • Odpadové vrecia by sa mali často vymieňať s tým, že je potrebné ich uzavrieť skôr, ako sa vyberú z pacientovej izby. Nikdy by sa odpad z nich nemal presypať do iného vreca či nádoby.
  • Tieto odpadové vrecia by sa mali umiestniť do ďalšieho vreca a likvidovať ako zmesový – netriedený  odpad. Nie sú potrebné žiadne špeciálne formy zberu ani iný spôsob likvidácie.
  • Po manipulácii s odpadom je potrebné dodržiavať prísnu hygienu rúk: používať mydlo na ruky a dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu.

Zdravie a bezpečnosť pracovníkov

Prijatie opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov v odpadovom hospodárstve je nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity služieb nakladania s odpadom. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytla všeobecné usmernenia, ako zabrániť šíreniu koronavírusu na pracovisku:


  • Prispôsobenie organizácie zamestnancov, aby sa zabránilo prenosu infekcie medzi tímami, t. j. dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi jednotlivcami, zníženie počtu pracovníkov prítomných v na jednom mieste len na nevyhnutný počet.
  • Zabezpečenie dostupnosti a vhodného použitia primeraných osobných ochranných prostriedkov, ako aj vhodných dezinfekčných výrobkov.
  • Zabezpečenie nekompromisného dodržiavania prísnejších hygienických noriem vrátane častých zmien a čistenia ochranných prostriedkov a profesionálneho oblečenia; výmena profesionálnych rukavíc v prípade poškodenia alebo možnej kontaminácie; pravidelne dezinfikovať zariadenia, kabín vozidiel a oblečenia.
  • Zabezpečiť, aby sa dodržiavali prísne protokoly o spôsobe nasadenia a sňatia ochranných pomôcok, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu a kontaminácii.
  • Podpora osobitných pracovných podmienok pre zraniteľných ľudí, ako sú starší pracovníci a osoby so špecifickými chronickými zdravotnými problémami.

Link na Usmernenie Európskej komisie „Odpadové hospodárstvo v kontexte koronavírusovej krízy“. 

Odporúčania Európskej komisie sú v súlade s už vydanými odporúčaniami OZV ENVI-PAK, Ministerstva životného prostredia SR aj Úradu verejného zdravotníctva SR.