31. 07. 2023

V roku 2022 sme dosiahli excelentné výsledky

V roku 2022 sme dosiahli excelentné výsledky
Aj v devätnástom roku nášho pôsobenia – v roku 2022 – sme prinášali efektívne riešenia, analyzovali stav triedeného zberu v obciach a mestách a kontinuálne zlepšovali procesy spolu so zástupcami samospráv a zberových spoločností.

V roku 2022 sme zabezpečili splnenie povinností pre zmluvných výrobcov, ktorí uviedli na trh viac ako 213 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov. V mestách, obciach a priemyselných prevádzkach sa nám podarilo vyzbierať takmer 199 tisíc ton odpadov z obalov a neobalových výrobkov, čím sme spoločne so svojimi partnermi značnou mierou prispeli k čistejšiemu Slovensku. 

Triedený zber sa v roku  2022 niesol v znamení spustenia systému zálohovania nápojových obalov a následných zmien, ktoré zálohovanie so sebou prinieslo. Táto zmena je pre triedený zber neľahká vzhľadom na neustále sa zvyšujúci cieľ vyzbieraného a zrecyklovaného odpadu. Spoločnosti ENVI - PAK sa ako jedinej OZV medziročne podarilo správnym dlhodobým nastavením systému zberu a kontinuálnym vzdelávaním obyvateľstva neklesnúť v množstve vyzbieraného odpadu na obyvateľa nahradením zberových kapacít inými plastovými a kovovými odpadmi z obalov.

Zveľaďovanie systému triedeného zberu, zvyšovanie zhodnocovania a recyklácie, ako aj komfort triedenia pre občanov sú našou prioritou. V roku 2022 sme oproti roku 2021 zvýšili rozsah zbernej siete v obciach o viac ako 9 % a financovali tak viac ako 4 miliardy litrov zbernej infraštruktúry. Pre nastavenie efektívneho systému je kľúčová spolupráca obce, výrobcov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti. Práve vďaka vzájomnej spolupráci množstvo vytriedeného odpadu stúpa, zvyšuje sa celková miera zhodnotenia a recyklácie odpadov a znižuje sa skládkovanie.

V priebehu roka 2022 sa z triedeného zberu v obciach postupne úplne vytratili nápojové obaly z plastu a kovu, ktoré prešli do systému záloh. Napriek tomu v obciach, kde triedený zber manažuje a financuje OZV ENVI - PAK, sa medziročné celkové vyzbierané množstvo komunálneho odpadu podarilo udržať – vyzbierali sme až 131 862 ton vytriedeného odpadu. Každý obyvateľ zapojený v systéme ENVI - PAK vyzbieral o 1 kg odpadov za rok viac ako v roku 2021. Na jedného obyvateľa tak pripadá až 59,14 kg vytriedených odpadov, čo je takmer o 3 kg na obyvateľa viac, ako je slovenský priemer.

Až 93,42 % vyzbieraných odpadov od občanov bolo v systéme ENVI - PAK zhodnotených, čo výrazným spôsobom pomáha smerovať k cieľu EÚ týkajúceho sa skládkovania. 
Pokiaľ ide o pomer recyklácie a energetického zhodnotenia, až 91 % z celkového odpadu bolo zrecyklovaného, čo opäť významne pomáha napĺňať ciele EÚ týkajúce sa miery recyklácie komunálneho odpadu, energeticky bolo zhodnotených len 9 %. 

Ak chcete vedieť viac o našej činnosti a aktivitách, prečítajte si Správu o činnosti za rok 2022, ktorú nájdete TU.