16. 09. 2020
Článok

Väčšina Slovákov deklaruje, že triedi odpad – najviac plasty

Väčšina Slovákov deklaruje, že triedi odpad – najviac plasty

Až deväť z desiatich Slovákov (87 %) deklaruje, že odpad pravidelne triedi. Väčšina sa zaujíma aj o to, či a ako sa odpad po vytriedení ďalej recykluje. Odpad triedia hlavne ľudia s vyšším vzdelaním a ľudia žijúci v rodinných domoch. Paradoxne, mladí triedia menej. Vyplýva to z prieskumu, ktorý iniciovala organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

Ľudia si uvedomujú dôležitosť triedenia. Po zverejnenom prieskume Ako sa máte, Slovensko?, ktorý podporilo aj Ministerstvo životného prostredia SR, to potvrdzuje aj reprezentatívny prieskum OZV ENVI - PAK. Spomedzi jednotlivých komodít triedia Slováci najčastejšie plasty. Až tri štvrtiny (80 %) opýtaných deklarujú, že odpad vždy vytriedia. Nezaostáva ani sklo či papier, ktoré vždy triedia viac ako dve tretiny ľudí. Ostatné komodity už triedia obyvatelia Slovenska menej; najmenej sa triedi bioodpad. Napriek tomu aj ten vždy vytriedia dve pätiny (41 %) ľudí.

„Z výsledkov prieskumu vidíme, že ľudia si už zvykli pravidelne triediť viaceré druhy odpadov. V triedení zaužívaných návykov však ešte vidíme priestor na zlepšenie. Dôležité je ľudí v tejto oblasti aj naďalej vzdelávať, aby sa teraz zvýšila aj kvalita vytriedeného odpadu. Kvalitnejšiemu triedeniu by napríklad pomohla vyššia informovanosť ľudí, čo všetko do nádob na triedený odpad patrí,“ myslí si Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.

Pri nákupe rozhoduje cena, ale aj obal

Pri nákupoch stále zohráva rozhodujúcu úlohu cena výrobku. Pre tri štvrtiny (75 %) ľudí je cena dôležitejšia ako obal vyrobený z recyklovaného materiálu. Hlavne ľudia s nižším vzdelaním citlivejšie reagujú na ceny produktov.

Na druhej strane, sa už nájde aj čoraz viac ľudí, ktorí dnes pri kúpe výrobkov kladú veľký dôraz na ekologické parametre materiálov, z ktorých je produkt alebo jeho obal vyrobený. Ľudia si pri nákupoch všímajú, či je produkt zabalený v recyklovateľnom obale (63 %), prípadne preferujú možnosť nákupu bezobalových výrobkov (70 %).

Metodológia prieskumu

Online prieskum bol realizovaný v júni 2020 na vzorke 1000 respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18+ z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Zber dát realizovala prieskumná agentúra MNFORCE.

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.